Besluitenlijst 6 oktober 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 29 september 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021-2024 (SOC-Fral)

Besluit

In te stemmen met het aangaan van de 'Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021-2024.

3. Voorstel vaststellen bestemmingsplan Hunnenweg VI

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Plaggenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012” in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Geactualiseerde begroting 2020 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Besluit

 1. De jaarrekening 2019 en de geactualiseerde begroting 2020 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aan de raad aanbieden.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

6. Clientervaringsonderzoek Wmo 2019 en jaarverslag vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet 2019 - SOC/Gli

Besluit

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek WMO over 2019.
 2. Kennis te nemen van het jaarverslag vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet 2019.
 3. De raad informeren via rubriek B.

7. Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid 19

Besluit

 1. De huur voor het gebruik van sportaccommodaties kwijt te schelden aan de amateursportorganisaties die hiervoor op grond van de TVS-regeling in aanmerking komen.
 2. De aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19 (hierna TVS) voor tegemoetkoming van de kwijtgescholden huur.
 3. Het verschil tussen het aangevraagde en verleende bedrag met de amateursportorganisaties te verrekenen als de aanvraag niet volledig wordt verleend.
 4. Andere verhuurders in gemeente Barneveld te ondersteunen bij de aanvraag van de TVS en de aanvraag namens hen in te dienen als zij dit willen.
 5. Wethouder D.J. Dorrestijn te mandateren voor besteding van de subsidie van de Provincie ter ondersteuning van de sportorganisaties.

8. Voorstel over principetoezegging splitsing woonbestemming aan de Muldersweg 14 in Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het splitsen van een woongebouw in twee vrijstaande woningen mogelijk te maken aan de Muldersweg 14/14-01 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

9. Voorstel over verlenen tijdelijke omgevingsvergunning Tulpenstraat 10 in Barneveld (RO-Kui)

Besluit

Omgevingsvergunning met kenmerk 2020W2200 te verlenen ten behoeve van het realiseren van een tijdelijke winkelruimte in een bestaand pand aan de Tulpenstraat 10 in Barneveld, voor maximaal 4 jaar.

10. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021-2024 (SOC-Fral)

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de 'Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021-2024'.

11. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Baron van Nagellstraat X, Voorthuizen (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

13. Kaderstellende notitie Gemeentelijk Rioleringsplan Barneveld 2021-2026 (V&I-Mug)

Besluit

 1. De beleidskeuzen, inclusief financieringsvoorstel, uit de kaderstellende notitie als uitgangspunt te nemen voor de verdere uitwerking van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Barneveld 2021-2026;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en dit aan de raad voor te leggen via de Lijst van ingekomen stukken, rubriek F.

14. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Amersfoortsestraat I, Barneveld (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.