Besluitenlijst 6 juli 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 29 juni 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Zienswijze jaarrekening 2020 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief(SOC-FET)

Besluit:

 • De raad voor te stellen bij het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair  Onderwijs Eem-Vallei Educatief geen zienswijze over de jaarrekening 2020 in te dienen.
 • Besluiten om bijgaand raadsvoorstel als hamerstuk op de raadsagenda te plaatsen.

3. Aansprakelijkstelling Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief van het Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE waarin de gemeente opnieuw aansprakelijk wordt gesteld voor het vermeende niet nakomen van afspraken;
 2. De brief, genoemd onder 1., conform bijgevoegde concept-brief te beantwoorden.

4. Collegevoorstel informele bezwaarschriftafhandeling

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de memo tussenrapportage over de informele fase bezwaarschriftafhandeling;
 2. De raad middels bijgevoegde memo via rubriek B te informeren over deze tussenrapportage.

5. Machtiging collegebesluiten gedurende zomervakantieperiode 2021

Besluit:

 1. Wethouder Van Daalen voor de periode van 12 tot en met 18 juli 2021 machtigen tot uitoefening van bevoegdheden van het college op grond van artikel 168 Gemeentewet.
 2. Wethouder Dorrestijn voor de periode van 19 tot en met 25 juli 2021 machtigen tot uitoefening van bevoegdheden van het college op grond van artikel 168 Gemeentewet.
 3. Burgemeester Luteijn voor de periode van 26 juli tot en met 8 augustus 2021 machtigen tot uitoefening van bevoegdheden van het college op grond van artikel 168 Gemeentewet.
 4. Wethouder Wijnne voor de periode van 9 tot en met 15 augustus 2021 machtigen tot uitoefening van bevoegdheden van het college op grond van artikel 168 Gemeentewet.
 5. Wethouder Van de Burgwal voor de periode 16 tot en met 22 augustus 2021 machtigen tot uitoefening van bevoegdheden van het college op grond van artikel 168 Gemeentewet.
 6. De (loco) gemeentesecretaris mandateren om te beslissen op bezwaarschriften tegen in mandaat afgedane besluiten, inclusief het ondertekenen van de daarop betrekking hebbende stukken, in de periode van 12 juli tot en met 22 augustus 2021.

6. Omgevingsvisie Barneveld centrum RO-Hul

Besluit:

 1. de ontwerp-Omgevingsvisie Barneveld centrum vast te stellen als kader voor programmatische uitwerking van het centrum van Barneveld;
 2. de Omgevingsvisie Barneveld centrum vrij te geven voor terinzagelegging;
 3. de Omgevingsvisie Barneveld centrum vier weken ter inzage te leggen in plaats van twee weken.

7. Uitgangspunten, speerpunten, proces en planning Programmabegroting 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022:
  a.  Het kostenniveau in de Kadernota voor zowel de exploitatie als de investeringen is uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2022;
  b. Nieuwe beleidstoevoegingen ten opzichte van de Kadernota zijn niet mogelijk tenzij daar ook de dekking voor wordt aangegeven. Indien sprake is van een nieuwe ontwikkeling die ten tijde van het opstellen van de Kadernota niet was te voorzien (nieuwe ontwikkeling na het verschijnen van de Kadernota) wordt eveneens gevraagd dekking aan te geven en een goede onderbouwing. Deze dient te zijn besproken met de betreffende portefeuillehouder;
  c. Autonome mutaties van reguliere budgetten kunnen worden geactualiseerd indien noodzakelijk (realistisch ramen). Ook hier wordt een onderbouwing gevraagd.
 2. In te stemmen met de genoemde speerpunten (bijlage) en deze als uitgangspunt hanteren om uit te werken in de Programmabegroting 2022;
 3. Kennis te nemen van het proces en de planning voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.