Besluitenlijst 6 december 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 29 november 2022.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging (maatwerk) functieverandering camping De Stellingwerf (Heideweg 14 in Stroe) naar wonen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de functieverandering van camping De Stellingwerf (Heideweg 14 in Stroe) mogelijk te maken;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

3. Vernieuwing WGR Foodvalley

Besluit:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp gemeenschappelijke regeling, inclusief toelichting Regio Foodvalley 2023.
 2. De raad voor te stellen het algemeen bestuur Regio Foodvalley voor te stellen met toepassing van artikel 24a van de Wet gemeenschappelijke regelingen een gemeenschappelijke adviescommissie (de Regiocommissie) in te stellen.
 3. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp Instellingsbesluit van de Regiocommissie.

4. Raadsmemo stand van zaken uitvoering Strategieplan Grondstoffen 2020-2024

Besluit:

 1. Kennis nemen van de memo Stand van zaken uitvoering Strategieplan Grondstoffen 2020-2024 en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.

5. Raadsmemo stand van zaken implementatie participatiebeleid

Besluit:

Ter kennisname aanbieden aan de raad van het raadsmemo stand van zaken implementatie van het participatiebeleid, de handleiding participatie en de inspiratiegids d.d. 1-12-2022

6.  Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025 - actualisatie 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025 - actualisatie 2023, afgesloten tussen Woningstichting Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld en gemeente Barneveld.
 2. Beslispunt burgemeester: wethouders de Heer en Wijnne te mandateren om de prestatieovereenkomst te ondertekenen.
 3. De Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025 - actualisatie 2023 ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad (rubriek B).

7.  Beslissing op bezwaarschrift weigering briefadres (Ber/jz)

Besluit:

 1. kennisnemen van het advies van de bezwaarcommissie;
 2. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit (na aanvulling op de motivering) in stand laten;
 3. de bijlagen bij dit collegevoorstel aanmerken als niet-openbaar als bedoeld in artikel 5.2, lid 2, onderdeel e, van de Wet open overheid (Woo).

8. Beslissing op bezwaarschrift e-laadplekken (Ber/jz)

Besluit:

 1. kennisnemen van het advies van de bezwaarcommissie;
 2. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten;
 3. de bijlagen bij dit collegevoorstel als niet-openbaar aanmerken in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid.

9. 1e Wijziging Legesverordening 2023 (BV-Hor)

Besluit:

Het vaststellen van de tarieven voor rijbewijzen, naturalisaties en de verklaring van huwelijksbevoegdheid.

10. Voorstel over principetoezegging verzoek om functieverandering van agrarisch naar wonen en niet-agrarisch op de locatie Espeterweg 8-10 in Barneveld (RO-Pat)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het functieveranderingsverzoek voor de locatie Espeterweg 8 en 10 in Barneveld om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken:- het bestemmen van de deellocatie Espeterweg 10 naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming en een bestaand gebouw wordt hergebruikt tot bedrijfsgebouw ten behoeve van opslag;- de huidige kleine woning Espeterweg 10 wordt bestemd als de bedrijfswoning bij het niet-agrarische bedrijf;- het positief bestemmen van het gebruik van een voormalig bedrijfsgebouw als woning voor kamergewijze verhuur;- het bestemmen van de voormalige agrarische bedrijfswoning Espeterweg 8 tot een reguliere woning;- het toevoegen van twee nieuwe vrijstaande woningen met ontsluiting op de Espeterweg;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

11. Bestuursopdracht locatieonderzoek azc (RO-HM) - geen hamerstuk

Besluit:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde bestuursopdracht (locatie)onderzoek asielzoekerscentrum (azc).
 2. Instemmen met het uitzetten van deze bestuursopdracht in de ambtelijke organisatie en het waar nodig vrijmaken van personeel hiervoor.
  3. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 150.000 voor het (locatie)onderzoek asielzoekerscentrum (azc).

12. Afzien taaltoets bij inburgeringsplichtigen (SOC-Fral)

Besluit:

 1. In te stemmen met het afzien van het afnemen van de taaltoets bij inburgeringsplichtigen, zoals beschreven in bijgevoegde memo "Afzien afname taaltoets bij inburgeringsplichtigen".
 2. In te stemmen met het ter kennisname aanbieden van dit voorstel en bijgevoegde memo aan de raad via rubriek B.

13. Gebiedsregie bedrijventerrein Harselaar

Besluit:

 1. Instellen van gebiedsregie voor bedrijventerrein Harselaar;
 2. Wethouder W. Oosterwijk aan te wijzen als gebiedsbestuurder voor bedrijventerrein Harselaar.

14. 16e rapportage faseren en doseren woningbouw in gemeente Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met het gestelde in de 16e rapportage ‘Voortgang woningbouw in gemeente Barneveld’.
 2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).