Besluitenlijst 6 april 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 30  maart 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Van Dompselaerstraat (B&D-Ber)

Besluit

 1. Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift ongegrond verklaren; 
 3. De bijlagen bij dit college voorstel niet-openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

3. Beslagvrije voet uitkeringsgerechtigden, geen gedupeerden in Barneveld (SOC - SO)

Besluit

 1. De memo 'Beslagvrije voet uitkeringsgerechtigden, geen gedupeerden in Barneveld' vast te stellen.
 2. De memo 'Beslagvrije voet uitkeringsgerechtigden, geen gedupeerden in Barneveld' aan te bieden aan de raad (via rubriek B).

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Wencopperweg VII” Barneveld (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

5. Schriftelijke vragen fractie Lokaal Belang

Besluit

 1. Kennis te nemen van de door Lokaal Belang gestelde schriftelijke vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening.
 2. De vragen te beantwoorden middels de bijgevoegde concept-brief.

6. Vaccinatiegraad verslagjaar 2020 / Evaluatie vaccinatieconsult

Besluit

 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de aanbevelingen uit de rapportage vaccinatiegraad verslagjaar 2020 gemeente Barneveld;
 2. Kennis te nemen van de eerste bevindingen en in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage over het vaccinatieconsult in de gemeente Barneveld;
 3. De raad te informeren via rubriek B.

7. Vervanging voertuigen (BOR)

Besluit

 1. Instemmen met de aankoop van 1 gesloten bestelwagen en 1 bestelwagen met open laadbak ter vervanging van 2 voertuigen.
 2. Voor deze vervangingen een krediet beschikbaar stellen van € 86.500.
 3. De huidige voertuigen verkopen.

8. Voorstel over principetoezegging Koperweg 2, 5 en 6-8 in Zwartebroek (RO-Vel)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om woningbouw en natuurontwikkeling mogelijk te maken op de percelen Koperweg 2, 5 en 6-8 in Zwartebroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

9. Bestrijden Eikenprocessierups

Besluit

 1. Kennis nemen van evaluatie bestrijding van Eikenprocessierups 2020;
 2. Instemmen met voorgestelde aanpak bestrijding van Eikenprocessierups 2021;
 3. De evaluatie bestrijding Eikenprocessierups 2020 en het Plan van Aanpak bestrijding eikenprocessierups 2021 ter kennisname aan de raad aan te bieden;
 4. De extra incidentele lasten á € 40.000 voor 2021 te verantwoorden in de maandrapportage ten laste van de algemene reserve;
 5. De extra structurele lasten á € 40.000 vanaf 2022 mee te nemen in de afweging bij de Kadernota 2022;
  Wanneer in 2021 binnen het beleidsproduct 326 een onderbesteding gerealiseerd wordt, het budget wat gemoeid gaat met deze onderbesteding (met een maximum van € 40.000) met terugwerkende kracht te bestemmen voor de Bestrijding Eikenprocessierups, door middel van een dotatie aan de algemene reserve.

10. Kiezen voor de Kracht van de Kernen

Besluit

 1. Kennis te nemen van de memo Kiezen voor de Kracht van de Kernen met daarin de samenvatting van de op 9 maart jl. gehouden raadsinformatiebijeenkomst over de Hoofdlijnennotitie Ontwikkelscenario’s Gemeente Barneveld en het vervolgproces;
 2. De Agendacommissie te verzoeken deze memo én de Hoofdlijnennotitie Ontwikkelscenario’s Gemeente Barneveld te agenderen voor bespreking tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied van 8 april 2021.

11. Vervangen vrachtwagen met haakarm en laadkraan en een huisvuilinzamelvoertuig

Besluit

 1. Instemmen met de aankoop van een vrachtwagen met haakarm en laadkraan t.b.v. het inzamelen en transporteren van huishoudelijke afvalstoffen ingezameld in semi-ondergrondse inzamelcontainers en op de milieustraat.
 2. Instemmen met de aankoop van een huisvuilwagen t.b.v. huis aan huis inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen aangeboden in mini-containers of zakken (PMD).
 3. Voor deze aankopen een krediet beschikbaar stellen van € 520.000 exclusief b.t.w.
 4. De te vervangen vrachtwagen met haakarm en laadkraan verkopen.
 5. Het te vervangen huisvuilinzamelvoertuig in bedrijf houden i.v.m. uitbreiding van het aantal woonhuisaansluitingen en inzameling van kerstbomen.

12. Beantwoording schriftelijke vragen Pro'98 (Railterminal Barneveld)

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de door de fractie van Pro’98 gestelde vragen over de Railterminal Barneveld/Foodvalley conform de bijgevoegde brief.
 2. De beantwoording ter kennisneming van de raad te brengen via rubriek B van de Lijst met Ingekomen Stukken.

13. Beantwoording vragen CU t.a.v. recreatiezonering Veluwe

Besluit

 In te stemmen met de beantwoording van vragen CU over Recreatiezonering Veluwe.

14. Project Hanzeweg/Flying Bikes; medewerking aanleg pumptrack RO-Wagt

Besluit

 1. Geen financiële bijdrage te verlenen aan de aanleg van een pumptrack, vooruitlopend op de besluitvorming voor de Kadernota 2022 omtrent beschikbaarstelling van financiële middelen voor verplaatsing van de sportverenigingen Flying Bikes en MTB naar locatie Hanzeweg-Zuid.
 2. Bijgaande memo, tijdslijn en brief ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad (via rubriek B).