Besluitenlijst 5 september 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 29 augustus 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissing op bezwaar Verbindingsweg 45 in Voorthuizen (PBB-Hoe)

Besluit:

 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit in stand te laten;
 4. Het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen;
 5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

3. Beslissing op bezwaren verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats (Ber/jz)

Besluit:

 1. Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. De bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten;
 3. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, van de Wet open overheid (Woo) als niet-openbaar aanmerken

4. Collegevoorstel afwijken inkoopprocedure extern fiscaal advies

Besluit:

 1. In te stemmen met het afwijken van de interne inkoopprocedure door het aangaan van een nieuwe overeenkomst met de externe fiscalist voor omzetbelasting en loonbelasting.

5. EnergieWEB afsluiten energiecontracten (LO-Bur)

Besluit:

 1. Te besluiten voorliggend contract voor de dienstverlening van zelflevering+ met ‘OM ǀ nieuwe energie’ aan te gaan;
 2. Mandaat te verlenen aan de concerndirecteur Leefomgeving voor het ondertekenen van het dienstverleningscontract van zelflevering+ met ‘OM ǀ nieuwe energie;
 3. Mandaat te verlenen aan de concerndirecteur Leefomgeving voor het aangaan van de contracten die voortkomen uit de Europese aanbesteding voor a) de levering van gas; b) lokaal opgewekte duurzame elektriciteit.

6. Meldpunt goed verhuurderschap

Besluit:

 1. In te stemmen dat de gemeente Barneveld per 1 oktober 2023 een meldpunt goed verhuurderschap instelt.

7. Proces functieveranderingsbeleid en streefbeeld landelijk gebied in relatie tot landelijke regelingen

Besluit:

 1. In te stemmen met het proces zoals voorgesteld in de memo in bijlage 1.
 2. In te stemmen met de werkwijze dat nieuwe vooronderzoeken en principeverzoeken (vanaf peildatum 29 augustus 2023) die toezien op functieverandering worden beoordeeld op basis van het nog door de gemeenteraad vast te stellen streefbeeld en toetsingskader landelijk gebied.

8. Raadsmemo opschaling jeugdgezondheidszorg

Besluit:

 1. In te stemmen met de 'Raadsmemo opschaling Jeugdgezondheidszorg' en deze naar de gemeenteraad te sturen.

9. Reactie op wensen en bedenkingen begroting regio Foodvalley

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief met de reactie op de wensen en bedenkingen begroting 2024-2027 van Regio Foodvalley;
 2. De brief ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad.

10. Voorstel over mogelijkheid coördinatieregeling beschikbaar maken Appelseweg 13 Voorthuizen (PBB-Bru)

Besluit:

 1. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren bij een eerder genomen principetoezegging voor het perceel Appelseweg 13 in Voorthuizen.

11. Beantwoording brief Jongerenraad advies ondersteuning starters op de woningmarkt

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief als reactie op het advies van de Jongerenraad ondersteuning starters op de woningmarkt.
 2. Deze brief ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).

12. Voorstel over vernieuwde principetoezegging Nachtegaalweg 17 Kootwijkerbroek (PBB-Blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van 5 woningen mogelijk te maken aan de Nachtegaalweg 17 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

13. Beslissing op bezwaar Achterveldseweg 13 in Barneveld (PBB-Hoe)

Besluit:

 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit met verbeterde motivering in stand te laten;
 4. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 5. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 6. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

14. Advies neveninkomsten politiek ambtsdragers 2022

Besluit:

 1. Overname advies mbt verrekening neveninkomsten politiek ambtsdragers.