Besluitenlijst 5 oktober 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 28 september 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 en jaarverslag vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet 2020

Besluit:

Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020.
Kennis te nemen van het jaarverslag vertrouwenspersoon Wmo en Participatieweg 2020.
De raad informeren via rubriek B.

3. Raadsvoorstel Bestemming covid-rijkssteunbedrag voor lokale culturele voorzieningen (SOC-Vele)

Besluit:

In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel 'Bestemming covid-rijkssteunbedrag voor lokale culturele voorzieningen' en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

4. Toekomstbestendig bedrijventerrein Harselaar Oost

Besluit:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het project en in te stemmen met het starten van de onderzoeken om tot een uitvoeringsplan te komen.

5. Motie lokaal aanspreekpunt voor Regio FoodValley

Besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegde memo inzake lokaal aanspreekpunt voor de Regio FoodValley en dit door te sturen naar de raad.

6. Beschikbaar stellen budget subsidie nieuwe bushalte (V&I-Wer)

Besluit:

  1. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 99.800 (100% subsidie) voor het realiseren van een nieuw bushaltepaar langs de Dr. Willem Dreeslaan nabij de ovatonde te Barneveld.
  2. dit besluit ter kennisname aan de raad aan te bieden.

7. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan "Harskamperweg VII" van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in Kootwijkerbroek (RO-Wij)

Besluit:

  1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
  2. Het wijzigingsplan “Harskamperweg VII” van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1647-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
  3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
  4. Voor het wijzigingsplan “Harskamperweg VII” geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Voorstel over principetoezegging voor het bouwen van een woning aan de Damweg 40 in Zwartebroek (RO-MER)

Besluit:

  1. In principe mee te werken aan het verzoek om een vrijstaande woning mogelijk te maken nabij de Damweg 40 in Zwartebroek;
  2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

9. Uitstel aanbesteding e-HRM (Afas) tot 2023

Besluit:

In te stemmen met het uitstellen van de aanbesteding van e-HRM tot 2023.