Besluitenlijst 5 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

1. Besluitenlijst 27 februari 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Eenmalige verhoging Individuele Inkomenstoeslag 2023 (Sam - SO)

Besluit:

 1. Uitvoering te geven aan de motie 'Impuls armoedebeleid 2023' voor wat betreft de Individuele Inkomenstoeslag 2023.
 2. De Raad vragen in te stemmen met een wijziging van de Individuele Inkomenstoeslag voor inwoners met een laag inkomen van 101 tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm, waarbij voor het jaar 2023 het recht 100% bedraagt (in afwijking van artikel 33, tweede lid, van de Participatieverordening gemeente Barneveld 2023).
 3. De begroting 2024 aan te passen met het beschikbaar stellen van een budget van € 7.500 voor de impuls armoedebeleid 2023. De dekking komt uit de algemene reserve.

3. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Wolweg VI in Stroe (PBB-Nie)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

4. CDA vragen bouwverkeer Lanen Oost

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde concept brief ter beantwoording van de door de CDA fractie gestelde vragen

5. Aanbestedingskader restafval Regio De Vallei

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief brief Kaders aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval Regio De Vallei en deze door te geleiden naar de gemeenteraad;
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde kaders voor de aanbesteding van de verwerking van huishoudelijk restafval.

6. 2e Wijziging Legesverordening 2024

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Het vaststellen en wijzigen van de tarieven van hoofdstuk 
 2. Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

7. Kennisgeving interne audit Wet politiegegevens (Wpg) 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde interne audit Wet politie gegevens (Wpg)

8. Intrekken achterhaalde subsidieregelingen (JZ-BER)

Besluit:

 1. Intrekken van achterhaalde subsidieregelingen conform het bijgevoegde concept-besluit.

9. Beantwoording raadsvragen Pro'98 over openbare verlichting.

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording op de raadsvragen van PRO'98 fractie over de openbare verlichting op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad.

10. Vijfde wijziging verordening starterslening Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel '5e wijziging Verordening Starterslening'.
 2. Dit raadvoorstel met raadsbesluiten ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

11. De Valleihopper - Aanpassing GR, Kaderbrief 2025- 2028 en NvU aanbesteding 2025-2029

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassing van het instellingsbesluit van de GR Valleihopper.
 2. Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling de Valleihopper aan de gemeenteraad aan te bieden voor een zienswijze, met als advies de wijzingen ter kennisgeving aan te nemen.
 3. Kennis te nemen van de kaderbrief Valleihopper 2025-2028 en deze aan de gemeenteraad aan te bieden voor een zienswijze, met als advies deze ter kennisgeving aan te nemen.
 4. De Nota van Uitgangspunten aanbesteding Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper 2025-2029 vast te stellen.
 5. In te stemmen met de reactiebrief op de het advies van de Adviesraad Sociaal Domein
 6. De Nota van Uitgangspunten ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

12. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Barnseweg XI" in Barneveld (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

13. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Eindweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (PBB-Mer)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan Eindweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1745-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan Eindweg I geen exploitatieplan vast te stellen.

14. Principeverzoek Hernieuwd plan vakantiepark de Berkenhorst

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het hernieuwde plan voor Vakantiepark de Berkenhorst wat toeziet op revitalisering van de centrale voorzieningen en het uitbreiden (op het uitbreidingsdeel) met 51 bungalows en 6 boomhutten;
 2. Hier een aantal voorwaarden aan te stellen zoals opgenomen in paragraaf 3 sub 2.1;
 3. Hiervoor een ruimtelijke procedure te doorlopen.

15. Raadsvoorstel over pilot afwijken van beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing

 1. In te stemmen met het standpunt om geen combinatie van regelingen (Lbv-plus, functieverandering en pilot) toe te passen én ook de optie akkerbouwbedrijf met pilot niet verder te verkennen;
 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

16. Zienswijze 'Ontwerp aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe’

Besluit:

 1. Instemmen met de zienswijze 'Ontwerp aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe’
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

17. Pauzewoning

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de raadsmemo 'Pauzewoning';
 2. De memo 'Pauzewoning' ter kennisname toe te sturen naar de gemeenteraad.