Besluitenlijst 31 oktober 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 24 oktober 2023.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Afwijken inkoopprocedure voor inhuur senior KCC

Besluit:

In te stemmen met het afwijken van de interne inkoopprocedure door de lopende inhuuropdracht van de senior KCC te verlengen

3. Concept rapport rekenkamercommissie "Onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld"

Besluit:

In te stemmen met de concept bestuurlijke reactie "onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld" aan de rekenkamercommissie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief

4. Memo Procedure Raad van Arbitrage inzake verzoek bijbetaling maaiwerkzaamheden LO-Hei

Besluit:

1. Bijgevoegd memo ter kennisname aan de raad te sturen en op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen.

5. Concept voorkeursscenario omgevingsvisie V&I-Bos

Besluit:

Het college wordt gevraagd de nu voorgelegde conceptversie van het voorkeursscenario omgevingsvisie Barneveld 2040 vrij te geven voor bespreking met de raad (commissie grondgebied, gepland op 2 november 2023).

6. Huisvestingsverordening 2024 - 2028

Besluit:

1. Aan de raad voorstellen de Huisvestingsverordening 2024 - 2028 gemeente Barneveld vast te stellen.

7. Beantwoording vragen VVD over advies, netwerk en windenergie

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD d.d. 25 september 2023 over adviesbureaus, netwerkcapaciteit en windenergie
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

8. Beslissing op bezwaar Holzenboschlaan 22 in Voorthuizen (PBB-Vri)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 3. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 4. het bestreden besluit met inachtneming van het advies in stand te laten;
 5. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 7. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

9. Collegevoorstel Innovatiebudget Sociaal Domein voor het project Eén toegang van het Gezondheidshuis Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met het toekennen van een subsidie van €15.000,-voor het project Eén toegang van het Gezondheidshuis Barneveld.
 2. Deze subsidie te dekken vanuit het resterende Innovatiebudget Sociaal Domein en dit als zodanig te verwerken in de begroting.

10. Definitieve jaarstukken Valleihopper 2022 - SL/Noo

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) 2022 van de Valleihopper.
 2. De raad hierover te informeren via Rubriek B.

11. Voorstel over principetoezegging Apeldoornsestraat naast 113 in Voorthuizen (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een functieveranderingswoning met bijgebouw mogelijk te maken aan de Apeldoornsestraat, ten oosten van nummer 113 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

12. Beantwoording vragen raad huisvesting arbeidsmigranten Oud Vellerseweg

Besluit:

1. Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de vragen met betrekking tot initiatief huisvesting arbeidsmigranten Oud Vellerseweg.