Besluitenlijst 31 mei 2022

1. Besluitenlijst 24 mei 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beantwoording vragen CU fractie gedifferentieerde huurverhoging Woningstichting Barneveld

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie met betrekking tot de gedifferentieerde huurverhoging Woningstichting Barneveld voor huurwoningen met label C en D

3. Verkeersvisie Centrumring en -gebied Barneveld

Besluit:

 1. Kennisnemen van de Verkeersvisie centrumring en -gebied Barneveld;
 2. Instemmen met de oplegnotitie;
 3. Instemmen met bijgevoegd (concept) raadsvoorstel.

4. Beschikbaar stellen investeringskrediet waterberging, boscompensatie en natuurontwikkeling

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

5. Samenwerkingsovereenkomst BNG voor leefgeld Oekraïners en niet toepassen kostendelersnorm (SOC-DRI)

Besluit:

 1. Instemmen om voor het gebruik van prepaid pinkaarten bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met BNG Bank aan te gaan (met terugwerkende kracht op 7-4-2022).
 2. Instemmen met het tijdelijk niet toepassen van de kostendelersnorm wanneer uitkeringsgerechtigden (uitkering op grond van de Participatiewet, AIO, Anw) vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis opnemen.

6. Schriftelijke vragen VVD fractie bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie betreffende bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen.

7. Voorstel over voorbereidingsprocedure bestemmingsplan “Het Wulperveld” in Stroe (RO-Kui)

Besluit:

 1. kennis te nemen van de uitkomsten van de inspraak en vooroverleg;
 2. de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan te starten;
 3. gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerp van het 'Beeldkwaliteitsplan Het Wulperveld' en het plan 'Het Wulperveld - Beeldkwaliteit openbare ruimte en groen';
 4. gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (Wet geluidhinder);
 5. in te stemmen met bijgevoegd besluit dat ten behoeve van het bestemmingsplan "Het Wulperveld" in Stroe geen milieueffectrapportage behoeft te worden uitgevoerd.

8. Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden regio Gelderland-Midden - geen hamerstuk

Besluit:

 1. De "Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden regio Gelderland-Midden” vast te stellen.
 2. Wethouder Van Daalen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet te machtigen om de  “Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden Gelderland-Midden” namens de burgemeester te ondertekenen.

9. Vestiging asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld - geen hamerstuk

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;

10. Aanpak energie armoede

Besluit:

 1. Instemmen met de inzet van het, door het Rijk toegekende, budget voor energie armoede volgens de, in de memo 'Aanpak energie armoede', voorgestelde aanpak.
 2. De memo ter kennisname aan te bieden aan de raad

11. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Buitenhuisweg l (RO-Vee)

Besluit:

 1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
 2. in te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 2);
 3. het wijzigingsplan “Buitenhuisweg l’’ met planidentificatie NL.IMRO.0203.1673-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 4. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 5. voor het wijzigingsplan “Buitenhuisweg l” geen exploitatieplan vast te stellen.

12. Aanwijzing nieuwe tweede loco-secretaris (DV-Ber)

Besluit:

1. de aanwijzing van de huidige tweede en derde loco-gemeentesecretaris laten vervallen;
2. mevrouw L.L. Mulder, directeur Samenleving, aanwijzen als nieuwe tweede loco-gemeentesecretaris; en
3. mevrouw M. Reeuwijk, directeur In- en externe dienstverlening, aanwijzen als nieuwe derde loco-gemeentesecretaris.

13. Overzicht handhavingszaken (ODDV-HERN)

Besluit:

Overzicht van afgeronde handhavingszaken vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2022 voor kennisgeving aangenomen.

14. Overzicht handhavingszaken (ODDV-HERN)

Besluit:

Overzicht van afgeronde handhavingszaken vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor kennisgeving aangenomen.

15. Principebesluit toevoegen woning Veluweweg tussen 98 - 104, Kootwijkerbroek

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning mogelijk te maken tussen Veluweweg 98-104 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

16. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “De Spil II, partiële herziening Kootwijkerbroek-Stroe” in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

17. Tussentijdse evaluatie pgb-tarieven sociaal netwerk Wmo en Jeugd (SD/Eij)

Besluit:

 1. Het memo ter kennisname door te leiden naar de raad

18. Jaarverslaggeving 2021

Besluit:

 1. Wethouder Van de Burgwal te machtigen om namens het college tot en met 1 juni om 20.00 uur, waar nodig nog mutaties in de Jaarverslaggeving te accorderen.
 2. Kennisnemen van het accountantsverslag.
 3. Vaststellen collegereactie bevindingen accountantsverslag.
 4. De raad voor te stellen
 1. De jaarverslaggeving 2021 vast te stellen;
 2. De grondexploitatie per ultimo 31 december 2021 af te sluiten voor de projecten Veller II, herontwikkeling Iepenhof en herontwikkeling Putterweg en het resultaat ervan per saldo vast te stellen op € 411.535 negatief;
 3. Het verlies van het project Veller II te dekken uit de reeds eerder gevormde beschikbare verliesvoorziening;
 4. De te verwachten resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen zoals opgenomen in het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG);
 5. De hoogte van de verliesvoorziening grondexploitaties vast te stellen op € 21.829.054 per ultimo 2021 en daartoe € 183.628 te doteren;
 6. Het positieve resultaat over 2021 ad € 14,9 mln als volgt te bestemmen:
  a. Aan de algemene reserve een bedrag van € 3,1 mln toe te voegen voor de overheveling van budgetten naar 2022 en dit bedrag in 2022 te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de exploitatie 2022;
  b. Het resterende deel van het resultaat, € 11,8 mln toe te voegen aan de algemene reserve;
 7. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

19. Subsidievaststelling VisitVeluwe 2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Stichting Regionaal bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe en VisitVeluwe en op basis daarvan de subsidie van €59.900,- voor VisitVeluwe over 2021 definitief vast te stellen.
 2. VisitVeluwe hierover te informeren via bijgevoegde conceptbrief.