Besluitenlijst 14 september 2021

De besluiten

1. Besluitenlijsten 7 september 

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Uitvoeringsplanning 2021 Gemeentelijke Rioleringsplan (V&I-Pee)

Besluit:

 1. Het vaststellen van de uitvoeringsplanning 2021
 2. Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.364.233
 3. Dit krediet ten laste brengen van de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan
 4. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B
 5. Bijlage 1 niet openbaar te maken

3. Damoclesbeleid gemeente Barneveld (B&D-Tem)

Besluit

 1. vaststellen Damoclesbeleid gemeente Barneveld door burgemeester
 2. intrekken Drugsbeleid gemeente Barneveld (vastgesteld 24 januari 2017) door college van burgemeester en wethouders en door de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

 4. Collegevoorstel over raadsmemo gebruikte criteria in locatiekeuze-onderzoek nieuwe milieustraat

Besluit:

In te stemmen met het bijgevoegde raadsmemo en aan de raad door te sturen.

5. Beantwoording schriftelijk vragen wijkfeest Oldenbarneveld

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de door Lokaal Belang gestelde schriftelijk vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening.
 2. De vragen te beantwoorden middels de bijgevoegde concept brief.

6. Beantwoording vragen CU Fractie thuislozen

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van deze vragen en dit aan te bieden aan de Fractie van de CU.

7. Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van de kapitaalstructuur middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride obligatielening;
 2. De intentie in te stemmen met het verstrekken van een reverse hybride obligatielening aan Alliander voor een maximaal bedrag van € 2.450.000, naar rato van het aandelenbezit van de Gemeente Barneveld (0,4%), onder voorbehoud van goedkeuring van de raad
 3. De raad via raadsvoorstel (bijgevoegd) te vragen in te stemmen met het verstrekken van deze reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander en hiervoor een bedrag ad € 2.450.000 beschikbaar te stellen.

8. Collegevoorstel Week van de Veiligheid 2021

Besluit:
In te stemmen met de geplande activiteiten voor de Week van de Veiligheid 2021.