Besluitenlijst 31 augustus 2021

De besluiten

1 Besluitenlijst 24 augustus 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2 Voorstel over principetoezegging extra woning op het perceel De Brink 12 in Kootwijk (RO-Cus)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een extra woning mogelijk te maken op het perceel van De Brink 12 in Kootwijk;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

3 Voorstel over principetoezegging bouwen van een woning aan de Koudhoornseweg tussen 22 en 28 in Garderen (RO-Dek)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning mogelijk te maken aan de Koudhoornseweg tussen 22 en 28 in Garderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

4 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Wolweg III in Stroe (RO-Cus)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan ''Muldersweg ll, partiële herziening Buitengebied 2012'' in Kootwijkerbroek (RO-Vee)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Nachtegaalweg V, partiële herziening Buitengebied 2012” in Kootwijkerbroek (RO-PAT)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

7 Raadsvoorstel Advies aanwijzing Lokale publieke media-instelling 2022-2027

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Raadsvoorstel 'Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling ' en deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

8 Europese aanbesteding flexibele arbeid - uitzenden, detacheren en payroll (BDV-Kha)

Besluit:

 1. Als gemeente Barneveld deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding (Inkoopsamenwerking Noord Veluwe, hierna ISNV) voor de dienstverlening uitzenden, detacheren en payroll.
 2. Gemeente Ermelo aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure.
 3. In principe akkoord te gaan met de inkoopstrategie.
 4. Dat na positief advies van de ondernemingsraad dit collegevoorstel definitief is vastgesteld.
 5. De inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op te stellen, te ondertekenen en te verzenden nadat uw college akkoord is gegaan met het resultaat van de aanbesteding.
 6. De ondertekening van de Raamovereenkomsten te mandateren aan mevrouw drs. Th. A. J. Burmanje Burgemeester van de gemeente Ermelo.

9 Rapport van de Commissie Van Aartsen (RO-Hoe)

Besluit:

 1. Het rapport van de Commissie Van Aartsen en de notitie van de Gelderse Omgevingsdiensten ter kennisneming naar de gemeenteraad te sturen.

10 Ontwerp Structuurvisie Wind

Besluit:

 1. de Structuurvisie Wind, inclusief bijlagen, waaronder de milieueffectrapportage, als ontwerpvisie ter inzage te leggen;
 2. voor deze ter inzagelegging aan te sluiten bij afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure);
 3. de Structuurvisie Wind, inclusief bijlagen, waaronder de milieueffectrapportage vrij te geven voor overleg met diverse overlegpartners zoals provincie, buurgemeenten en belangenorganisaties.

11 Onderzoekskosten verkeer, geluid, stik- en fijnstof Railterminal Barneveld

Besluit:

 1. Buck Consultants International opdracht te verlenen om, naar aanleiding van de raadsvergadering van 17 juni jl., een quickscan-onderzoek te doen naar het verwachte aantal verkeersbewegingen met betrekking tot een eventueel te realiseren railterminal in Barneveld;
 2. Antea Group opdracht verlenen om, naar aanleiding van de door Buck Consultants Internationaal gepresenteerde onderzoeksresultaten, een quickscan-onderzoek te doen naar de verwachte milieueffecten (geluid, stik- en fijnstof);
  De kosten van deze onderzoeken op 50-50%-basis te bekostigen met de Barneveldse Industriële Kring (BIK). Dekking wordt gevonden in het budget dat de gemeenteraad op 31 januari 2018 beschikbaar heeft gesteld voor proces- en plankosten voor de definitiefase van de railterminal.

12 Collegevoorstel krediet beschikbaar stellen voor werken in de toekomst V&I-Jan

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de memo 'Werken in de toekomst - Memo uitwerking scenario 3' en de "Uitwerking plan van aanpak 2021 werken in de toekomst (PDF- document)".
 2. Beschikbaar stellen van een krediet van €100.000 (oorspronkelijk krediet huisvestingsvisie), om in te zetten voor de uitvoering van het plan van aanpak werken in de toekomst van 2021.
 3. De raad dit besluit te laten autoriseren via de maandrapportage.

13 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Kerkstraat-Rembrandtstraat” in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
 2. in te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 2);
 3. het bestemmingsplan “Kerkstraat-Rembrandtstraat” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1458-0004 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 4. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 5. voor het bestemmingsplan “Kerkstraat-Rembrandtstraat” geen exploitatieplan vast te stellen.