Besluitenlijst 30 november 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 23 november 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Vaststelling concept-jaarrekening Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. (GBO) over boekjaar 2020

Besluit:

 1. In uw hoedanigheid van aandeelhouder GBO B.V. de jaarrekening over 2020, onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring en het niet bevatten van materiële wijzigingen ten opzichte van de definitieve versie, vast te stellen;
 2. De (concept-)jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 3. De bestuurders van GBO B,V. décharge te verlenen over het boekjaar 2020 omtrent het gevoerde beleid;
 4. De voorziening voor De Burgt, conform het vastgestelde beleid in de nota reserves en voorzieningen, te verhogen met € 196.299 tot een totaalbedrag van € 1.740.530;
 5. Deze verhoging van de voorziening te dekken uit het de verwachte resultaat 2021en dit middels de maandrapportage door de raad te laten autoriseren.

3. Nota Bovenwijkse Investering 2021 (NBI)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Nota Bovenwijkse Investeringen 2021 (NBI 2021).
 2. Dit besluit en de NBI 2021 ter kennisname (via rubriek B) aan te bieden aan de raad.

4. Rijksondersteuning dorpshuizen 4e en 5e Corona steunpakket Covid19

Besluit:

In te stemmen met het betaalbaar stellen van tegemoetkomingen aan de dorpshuizen in De Glind, Garderen, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur en Voorthuizen ten laste van de hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar gestelde 4e en 5e corona compensatiepakket ad. € 25.122.

5. Beantwoording vragen SGP Groene Stad Challenge

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van vragen van SGP over de Groene Stad Challenge.

6. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (BV-Hor)

Besluit:

1. Het vaststellen van de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

7. OFP 97 bijdrage boek weg Amersfoort-Apeldoorn

Besluit:

 1. In te stemmen met een bijdrage van € 2500,-- uit het Ontwikkelingsfonds Platteland aan een boek over de historie van de weg van Amersfoort naar Apeldoorn.
 2. Kennis te nemen van de begeleidende stukken over dit project, toegevoegd onder bijlage 1,2,3,4.

8. Vaststelling wijziging fietsregeling (lokaal doel in het kader van het IKB)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met bijgevoegde gewijzigde fietsregeling (lokale regeling opgenomen onder de doelen IKB in het personeelshandboek in samenhang met artikel 4.3 lid 2 Cao Gemeenten);
 2. In te stemmen dat na bereikte overeenstemming in het LO conform bepaalde in hoofdstuk 12.2 lid 1 Cao Gemeenten de regeling daarmee definitief door het college is vastgesteld;
 3. Medewerkers informeren middels publicatie c.q. opname in het personeelshandboek op intranet;
 4. Vooralsnog een bedrag ad € 40.000,- binnen vrije ruimte WKR (1,8% bruto loonsom 2022) begroten en eind 2022 opnieuw bezien in samenspraak met afdeling Financiën;
 5. In te stemmen dat bij (te) grote belangstelling in relatie tot de (nog) beschikbare vrije ruimte WKR door het college op dat moment een maximum wordt gesteld aan het jaarlijks aantal aan te schaffen fietsen;
 6. In te stemmen dat overgangsrecht van toepassing is (lid 10 fietsregeling) op medewerkers die de afgelopen 4 jaar al gebruik hebben gemaakt van de fietsregelingen de periode van 5 kalenderjaren geldt;
 7. Fietsregeling als onderdeel van lokaal doel IKB periodiek (1x per kwartaal) evalueren.

9. Voorstel over principetoezegging Lankerenseweg 39 in Voorthuizen (RO-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het bestemmingsvlak ‘Wonen’ te vergroten om de gewenste situering van een nieuwe schuur mogelijk te maken aan de Lankerenseweg 39 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

10. Voorstel over principetoezegging toekennen bouwvlak Kootwijkerdijk 33 in Kootwijk (RO-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een bouwvlak toe te kennen binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ aan de Kootwijkerdijk 33 in Kootwijk;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. Hiervoor geen kosten in rekening te brengen.

11. Voortgang project Groene schoolpleinen (V&I-Let)

Besluit:

 1. Bijgaande memo inzake de voortgang project groene schoolpleinen graag ter kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden.

12. Vragen over houtstook

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van vragen van Pro'98 over houtrookoverlast.

13. Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (V&I-Bru)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) 2022-2027;
 2. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst ZON met de Barneveldse afkoppelopgave van 28 ha;
 3. Van de burgemeester: wethouder P.J.T. van Daalen volmacht te verlenen om de Bestuursovereenkomst ZON te ondertekenen;
 4. Dit voorstel ter kennisname voor te leggen aan de raad.

14. Beantwoording vragen LB proces windenergie

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie Lokaal Belang conform bijgevoegde brief.
 2. De brief met beantwoording van de vragen ter kennisneming sturen aan de raad.