Besluitenlijst 30 maart 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 23 maart 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Tweede tijdelijke nadere regels Covid-19 compensatie Lokale Culturele Voorzieningen (SOC-Vele)

Besluit

 1. In te stemmen met de Tweede tijdelijke nadere regels Covid-19 compensatie Lokale Culturele voorzieningen.
 2. Dit besluit ter kennisgeving te verstrekken aan de raad.

3. Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams

Besluit

Aansluiten bij het landelijk samenwerkingsconvenant interventieteams (LSI).

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Garderbroekerweg XXV, partiële herziening Buitengebied 2012”, Kootwijkerbroek (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Tijdelijke overeenkomst GLK tbv Rondje Barneveld

Besluit

in te stemmen met het ondertekenen van een tijdelijke bruikleenovereenkomst door de burgermeester ten behoeve van het Rondje Barneveld.

6. Voorstel over principetoezegging Breihutterweg 25 in Kootwijkerbroek (RO-Vee)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van ‘Bedrijf – Niet agrarisch’ naar ‘Wonen’ en de uitbreiding en ombouwen van een bestaande schuur naar een atelier/studio mogelijk te maken aan de Breihutterweg 25 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

7. Verruiming terrastijden

Besluit

 1. Kennisnemen van rapportage “Uitkomsten onderzoek pilot verruiming terrastijden”;
 2. Beleidsvoornemen burgemeester om ontheffing terrastijden te verlenen in de centra van Barneveld en Voorthuizen van 24.00 tot 01.00 uur in de maanden juli en augustus;
 3. Raad voorstellen Apv te wijzigingen door opnemen ontheffingsmogelijkheid voor verruiming terrastijden conform inliggend raadsvoorstel.

8. Houtstook

Besluit

In te stemmen met het antwoord aan de MOB inzake houtstook.

9. Reactie college bij rapport 'maandrapportages met hogere informatiewaarde'

Besluit

in te stemmen met de collegereactie bij het raadsvoorstel en rapport van de raadsrapporteurs; 'maandrapportages met hogere informatiewaarde'.

10. Voorlopige gunning aanbesteding maaien gazon

Besluit

 1. Instemmen met het voornemen tot gunning van de opdracht “maaien van het gazon" aan Growepa bv te Rhenen en de inschrijvers hiervan op de hoogte stellen;
 2. De inhoud van het collegevoorstel en de bijlagen als niet openbaar aanmerken op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid bestuur.
 3. De extra lasten á € 131.000 per jaar voor 2021 te verantwoorden in de maandrapportage als negatieve afwijking ten opzichte van het jaarresultaat;
 4. Dit besluit door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F);
 5. Wanneer in 2021 binnen het beleidsproduct 322 een onderbesteding gerealiseerd wordt, het budget wat gemoeid gaat met deze onderbesteding (met een maximum van
  € 131.000) met terugwerkende kracht te bestemmen voor het Maaibestek, door middel van een dotatie aan de algemene reserve.