Besluitenlijst 30 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

Het college heeft de volgende besluiten genomen.

1. Besluitenlijst 23 januari 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Kieftveen I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 te Voorthuizen (PBB-Kui)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Kieftveen I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1782-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

3. Beslissing op bezwaar Dr. Kuyperlaan 10 in Barneveld (PBB-Dan)

Besluit:

 1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 3. De bezwaren gegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit, onder aanvulling en verbetering van de motivering, in stand te laten;
 5. Het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen;
 6. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 7. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 8. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

4. Raadsvoorstellen voorkeursrecht en kredietaanvraag

Besluit:

De raad voorstellen voorkeursrecht te vestigen en krediet beschikbaar te stellen voor aankoop van de percelen.
Op de aanvraag voor krediet geheimhouding op te leggen vanwege de economische belangen die er spelen.

5. Interne controleplan 2024

Besluit:

 1. Het interne controleplan 2024 vaststellen ten behoeve van het rechtmatigheidskader
 2. Het interne controleplan 2024 ter kennisgeving delen met de audit commissie

6. Beslissingen op bezwaar Hunnenweg nabij nr. 35 (kavel 15) in Voorthuizen (PBB-Dan)

Besluit:

 1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 3. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten;
 5. Het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen;
 6. Voor de motivering van de beslissingen op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 7. Bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te stellen; en
 8. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

7. Beslissing op bezwaar Hoofdstraat 138 in Voorthuizen (PBB-Hoe)

Besluit:

 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit in stand te laten;
 4. Het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen;
 5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

8. Beantwoording vragen ChristenUnie regeling sociale huur

Besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de vragen van de ChristenUnie met betrekking tot de provinciale regeling Gelderland voor het realiseren van sociale huurwoningen.

9. Voorstel over principetoezegging revitalisering vakantiepark Kieftveen 37 in Voorthuizen (PBB-Nie)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de revitalisering van een recreatiepark mogelijk te maken aan de Kieftveen 37 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende omgevingsplan te wijzigen.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Harskamperweg e.o." in Kootwijkerbroek (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

11. Monitoring programma duurzaamheid (RO- Gun)

Besluit:

 1. In te stemmen met de voortgangsrapportage en het jaarplan 2024 van het programma Duurzaamheid en deze ter informatie te delen met de gemeenteraad
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel betreffende de monitoring van het programma en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad

12. Uitvoeringsprogramma aanpak huiselijk geweld 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Uitvoeringsplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2023.
 2. Instemmen met het Uitvoeringsplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2024.
 3. Het Uitvoeringsplan 2024 en de evaluatie 2023 ter kennisname toe te sturen naar de gemeenteraad

13. Schriftelijke vragen VVD over Spookwoningen

Besluit:

 1. Instemmen met het schriftelijke antwoord aan de fractie van VVD conform bijgaande antwoordbrief

14. Wijziging van de Huisvestingsverordening Barneveld 2024 - 2028

Besluit:

 1. De raad voorstellen de voorgestelde wijziging van de Huisvestigingsverordening Barneveld 2024 - 2028 vast te stellen.