Besluitenlijst 30 augustus 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 30 augustus 2022

2. Afwijking inkoopprocedure ICT-servicemanagement-functionaliteit (BDV-GIJ)

Besluit:

Instemmen met het opzetten van de campagne HackShield 

 1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een enkelvoudig onderhandse (in plaats van meervoudig onderhandse) aanbestedingsprocedure voor licenties van de ICT-servicemanagement-functionaliteit.
 2. Akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met de huidige leverancier Topdesk voor de duur van vijf jaar, mits de prijs en voorwaarden marktconform zijn.

3. Aanvullende collegevoorstel project Apeldoornsestraat binnen de bebouwde kom

Besluit:

 1. Het raadsvoorstel project Apeldoornsestraat binnen de bebouwde kom ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. Voor het project een krediet beschikbaar te stellen van € 362.000 aanvullend op het bedrag dat reeds in de begroting is opgenomen. Hiervan € 113.000, met een kapitaallast van € 4.250 per jaar, te dekken uit de reserve van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Voor het resterende bedrag van € 249.000 de structurele kapitaallast van € 10.900 op te nemen in de begroting 2023 ten laste van het begrotingsresultaat.

4. Beantwoording raadsvragen SGP inzake toenemende risico op Afrikaanse Varkenspest

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording van de vragen van de SGP over toenemende risico op Afrikaanse Varkenspest

5. Schriftelijke vragen betreffende evenementen en activiteitenagenda

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de schriftelijke vragen van de fractie van Pro'98 betreffende evenementen- en activiteitenagenda.
 2. Deze vragen beantwoorden conform de bijgevoegde conceptbrief.

6. Streekgidsen provincie Gelderland

Besluit:

 1. Kennis te nemen van opgestelde streekgidsen en koepelgids door provincie Gelderland, zoals terug te vinden op www.gelderland/nl/streekgidsen

7. Voorstel over voorontwerp van bestemmingsplan "De Lanen-Oost" in Barneveld (RO-Goe) -

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp van bestemmingsplan “De Lanen-Oost” dat voorziet in ongeveer 226 woningen aan de zuidzijde van de kern Barneveld;
 2. De inspraak op het voorontwerp te starten met een inzagetermijn van twee weken;
 3. Het voorontwerp in het kader van het vooroverleg te verspreiden onder betrokken instanties;
 4. Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

8. Voorstel over principetoezegging Kapweg 35 (RO-Nie)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van de woonbestemming naar de
  landelijke bedrijfsbestemming mogelijk te maken aan de Kapweg 35 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;