Besluitenlijst 3 november 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 27 oktober 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Raadsvoorstel Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Besluit

 1. Het ontwerpbesluit van het AB VGGM aan de raad aanbieden;
 2. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen met betrekking tot de oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).

3. Wijziging Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP (B&D-Ber)

Besluit

 1. Vaststellen wijziging Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019.

4. Voorstel verlenen omgevingsvergunning Zonnepark Stroe BV (RO-Bui)

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Omgevingsvergunning met kenmerk 2020W1208 te verlenen ten behoeve van de aanleg van Zonnepark Stroe BV;
 3. Voor de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Schriftelijke vragen CU fractie (B&D Klein)

Besluit

Instemmen met het schriftelijke antwoord aan de fractie van de ChristenUnie conform bijgaande antwoordbrief.

6. Raadsvragen van de fractie van de ChristenUnie inzake de omgevingsvergunning ten behoeve van het verleggen van het bospad nabij de Paalhoeveweg

Besluit

De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de conceptbeantwoording.

7. Raadsvoorstel Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen vanwege coronacrisis (SOC-Vele)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Raadsvoorstel 'Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen vanwege coronacrisis' en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

8. Nieuwe samenwerking verenigingen rondom afval

Besluit

De raad vragen de volgende besluiten te nemen:

 1. Instemmen met het voorstel voor de overgangsregeling in 2021 voor de 25 deelnemende verenigingen die oud papier hebben ingezameld. Hierbij wordt een vast bedrag overgemaakt op basis van de gemiddelde inkomsten over de afgelopen 3 jaar (2018-2020), dit bedraagt 134.000 euro en wordt vanuit de afvalstoffenheffing bijgedragen.
 2. Instemmen met de afbouwregeling voor de verenigingen die hiervan gebruik willen maken, waarbij in 2021 een vast bedrag wordt ontvangen op basis van de gemiddelde inkomsten over de afgelopen 3 jaar (2018-2020), in 2022 nog 50% van dat bedrag wordt ontvangen en in 2023 nog 25%.
 3. Instemmen met de werkwijze om in het najaar van 2021 een regeling op te stellen waarbij vanaf 2022 tot en met 2024 verenigingen activiteiten verrichten voor een vergoeding, gerelateerd aan de doelstellingen van het Strategieplan Grondstoffen 2020-2024.

9. Muziek Theater Barneveld begroting 2021

Besluit

In te stemmen met:

 1. Begroting Muziek Theater Barneveld 2021;
 2. MTB Activiteitenplan 2021;
 3. Subsidieverlening van € 370.000 aan MTB, waarvan € 250.000 voor de exploitatie, onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting door de raad.

10. Jaarrekening 2019 Muziek Theater Barneveld BV

Besluit

 1. In te stemmen met de Jaarrekening 2019 van Muziek Theater Barneveld BV.
 2. De aan Muziek Theater Barneveld toegekende subsidie over 2019 vast te stellen.
 3. De Jaarrekening ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad (rubriek B).

11. BOR -ALBI beantwoording vragen Pro 98

Besluit

Instemmen met de beantwoording, met bijgevoegde brief, van de schriftelijke vragen gesteld door Pro 98, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad.

12. Aanpassing GR Regio Regio De Vallei

Besluit

De raad voor te stellen om in te stemmen om:

 1. Met toepassing van artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform het voorliggende ontwerp, voor zover het de bevoegdheden van de gemeenteraad betreft inhoudende dat de raad niet langer bestuursleden van het openbaar lichaam Regio de Vallei aanwijst en raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in het bestuur; zulks met ingang van 1 januari 2021;
 2. Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling te besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, voor zover het de bevoegdheden van het college betreft;
 3. Het geven van zienswijzen op de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei ingaande 1 januari 2021 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

13. ‘Bewust omgaan met licht’ - beleidsplan over al het licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026

Besluit

 1. Aan de raad ter vaststelling voorleggen het bijgevoegde raadsvoorstel over het digitaal beeldende beleidsplan ‘Bewust omgaan met licht’ www.barneveld.nl/verlichting
 2. Vaststellen van het uitvoeringsplan ‘Bewust omgaan met licht’.