Besluitenlijst 29 september 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 21 september 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging omzetten bestemming Kallenbroekerweg 11 Barneveld (RO-Dek)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het omzetten van een detailhandelsbestemming naar een woonbestemming mogelijk te maken aan de Kallenbroekerweg 11 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

3. Voorstel mandaatbesluit openbaarmaking VGGM-inspectierapporten Wmo-aanbieders (Soc/Eij)

Besluit

De VGGM, door middel van het bijgevoegde besluit, te mandateren tot openbaarmaking van VGGM-inspectierapporten van Wmo-aanbieders en het besluit per 1 oktober 2020 in werking te laten treden.

4. Voorstel beantwoording schriftelijke vragen SGP-fractie start nieuwbouwwijk Oostbroek

Besluit

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen.

5. Voorbereiding open overleg verkenning herindeling Gemeente Scherpenzeel nieuwe versie definitieve versie

Besluit

 1. De geformuleerde Barneveldse spelregels en standpunten voor het open overleg in het kader van artikel 8 van de Wet arhi vast te stellen als uitgangspunt voor het nog te voeren open overleg met de provincie Gelderland.
 2. De geformuleerde inhoudelijke bespreekpunten naar aanleiding van het door de provincie Gelderland toegezonden concept-plan van aanpak vast te stellen als inbreng voor het open overleg.
 3. Dit collegebesluit alsmede de onder beslispunten 1 en 2 van dit besluit genoemde documenten ter kennisname van de gemeenteraad te brengen.

6. Vaststelling subsidie VisitVeluwe 2019

Besluit

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van VisitVeluwe en RBT KAN en op basis daarvan de subsidie van €57.800,- voor VisitVeluwe over 2019 definitief vast te stellen.
 2. VisitVeluwe hierover te informeren via bijgevoegde conceptbrief.

7. Vaststellen subsidieregeling  peuteropvang 2021 (SOC-KEI)

Besluit

De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Barneveld 2021’ vast te stellen.

8. Vaststellen Bodemkwaliteitskaart PFAS en beleidsregel PFAS

Besluit

 1. De nieuwe Bodemkwaliteitskaart PFAS regio de Vallei (29 mei 2020) vast te stellen.
 2. Ter plaatse van provinciale en gemeentelijke wegen en wegbermen wordt bij het toepassen van grond uit de regio de Vallei enkel getoetst aan de bodemfunctieklasse. Gebiedseigen grond mag worden toegepast tot 7 μg/kg d.s. PFOA en 3 μg/kg d.s. voor andere PFAS.

9. Raadsinformatiebrief nieuwe Wet inburgering (SOC-Kok)

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad (via rubriek B).
 2. In te stemmen met de inzet van de rijksmiddelen inburgering voor implementatie en uitvoering van de nieuwe wet inburgering.
 3. Instemmen met de continuering van de inzet van maatschappelijke begeleiding voor asielstatushouders en de inzet van taalmaatjes voor 2021.
 4. Instemmen met het voorstel om de bij punt drie behorende kosten van in totaal € 60.000 incidenteel te dekken vanuit de meicirculaire (maatschappelijke begeleiding).

10. Nota Bovenwijkse Investeringen 2020

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota Bovenwijkse Investeringen 2020 (NBI 2020).
 2. Dit besluit en de NBI 2020 ter kennisname (via rubriek B) aan te bieden aan de raad.

11. Beleidsregels Premantelzorgwoningen

Besluit

 1. Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels voor premantelzorgwoningen vast te stellen, inzake de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, aanhef en onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, aanhef en onderdelen 9 en 11, van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde 'Beleidsregels Premantelzorgwoningen';
 3. De raad via rubriek B te informeren over het vaststellen van de beleidsregels.

12. Beantwoording vragen over massale vissterfte in De Burgt

Besluit

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen.

13. Beantwoording vragen Lokaal Belang over het Schaffelaartheater (V&I-Bak)

Besluit

De door de fractie Lokaal Belang op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de Gemeenteraad gestelde schriftelijke vragen d.d. 02-09-20 over de financiële positie en de toekomst van het Schaffelaartheater te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief.

14. Actualisering beleidsregels toewijzing gehandicaptenparkeerplaatsen (B&D-Ber)

Besluit

 1. de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barneveld vaststellen;
 2. de momenteel nog geldende Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats intrekken.

15. Renovatie en uitbreiding rouwcentrum De Plantage

Dit voorstel sluit aan bij het collegevoorstel nr 870.

Besluit

 1. Bijgaand raadsvoorstel Renovatie en uitbreiding rouwcentrum De Plantage aanbieden aan de raad.
 2. Instemmen met de tariefswijziging voor het rouwcentrum De Plantage conform overzicht onder 2.2.

16. Verkeersmaatregelen kern Voorthuizen (V&I-ELG)

Besluit

1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan LB conform bijgevoegde conceptbrief.