Besluitenlijst 29 november 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 22 november 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Geluidsmetingen rond evenementen (VVT/Klein)

Besluit:

bijgaande informatiebrief betreffende geluidsmetingen rond evenementen doen toekomen aan de gemeenteraad.

3. Reactie op rapport Nationale Ombudsman (Sam-SO)

Besluit:

 1. Te reageren op het verzoek van de Nationale Ombudsman, conform brief (bijlage 1).
 2. Dit besluit ter kennisgeving met de raad te delen, via Rubriek B.

4. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Ruitenbeekweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Barneveld (RO-Sta)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Het wijzigingsplan “Ruitenbeekweg I” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1712-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Ruitenbeekweg I” geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Overzicht handhavingszaken (ODDV-HERN)

Besluit:

De memo m.b.t. overzicht van afgeronde handhavingszaken vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 voor kennisgeving aannemen.

6. Toekenning en afwijzing projecten laatste tranche Innovatiebudget Sociaal Domein

Besluit:

 1. In te stemmen met toekenning en afwijzing van projectaanvragen voor het Innovatiebudget Sociaal Domein, conform het advies van de jury uit bijlage 2.
 2. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via rubriek B.

7. Voorstel over de toepassing van de coördinatieregeling bij de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan "Zonnebloemstraat-Oldenbarnevelderweg" (Ro-Blo)

Besluit:

 1. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereidingsprocedure voor het bestemmingsplan “Zonnebloemstraat – Oldenbarnevelderweg”.

8. Buitententoonstelling Wij...doorbreken de cirkel van geweld (VVT/Klein)

Besluit:

In te stemmen met het organiseren van de tentoonstelling Wij…doorbreken de cirkel van geweld tussen 14 maart en 4 april 2023.

9. Vaststellen nota Bodembeheer

Besluit:

In te stemmen met het starten van de participatie met betrekking tot de concept-nota Bodembeheer en de bijbehorende bodemfunctiekaart.

10. Voorstel over principetoezegging functiewijziging van agrarisch naar een niet-agrarisch bedrijf (opslag van materialen) op het perceel Eindweg 5 in Kootwijkerbroek (RO-Eid)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functiewijziging naar een niet-agrarisch bedrijf (opslag van materialen) mogelijk te maken aan de Eindweg 5 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;

11. Kosten 2022 t.b.v. vervanging 3 betonbruggen in 2023

Besluit:

 1. Vooruitlopend op de besluitvorming op het Uitvoeringsplan MIP 2023 in 2022 te starten met de enginering van een drietal bruggen met een gewichtsbeperking. Het benodigde voorbereidingskrediet ten laste brengen van de lopende exploitatie in 2022. 
 2. De incidentele kosten van € 25.000 voor het instellen van de gewichtbeperking (incl. omleidingsroutes) ten laste te brengen van de lopende exploitatie in 2022. Wanneer dit leidt tot een overschrijding op de lopende begroting binnen het beleidsproduct wegen (327) dan wordt dit verklaard bij de jaarrekening 2022.

12. Welkomstborden in Veluwestijl

Besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek van de Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV) om op de toegangswegen naar Voorthuizen borden in Veluwestijl te plaatsen met daarop "Welkom in Voorthuizen".
 2. In te stemmen dat de gemeente en de OVV ieder de de helft van de kosten voor rekening nemen voor het ontwikkelen, het plaatsen en het beheer en onderhoud voor de eerste vijf jaar (in totaal circa €16.193,-):
 3. In te stemmen om de gemeentelijke kosten van €8.097,- (= de helft van €16.193,-) te dekken uit de bestaande begroting ‘post 6012 (promotie economische bedrijvigheid)’.
 4. In te stemmen om het Routebureau Veluwe de opdracht te verstreken om de borden te ontwikkelen en te plaatsen;
 5. In te stemmen dat de gemeente na de eerste vijf jaar de kosten voor beheer en onderhoud van de welkomstborden - te weten €455,- per jaar - voor haar rekening neemt en deze kosten te dekken uit de bestaande begroting ‘post 6012 (promotie economische bedrijvigheid)’.
 6. in te stemmen om na te gaan of er in de gemeentelijke kernen Garderen, Kootwijk en Stroe ook behoefte is aan borden “Welkom in Garderen” respectievelijk “Welkom in Kootwijk” en "Welkom in Stroe".
 7. in te stemmen om ook voor Kootwijk, Garderen en Stroe dezelfde verdeelsleutel te hanteren betreffende de financiering, waarbij de gemeente en het dorp beide 50% betalen, uitgaande van een maximum van zeven borden per kern.