Besluitenlijst 29 juni 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 22 juni 2021 

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Ruil clubhuis met 2 kleedruimten en berging met Chr. Korfbalvereniging DWS op korfbalaccommodatie Dr. A.A. Jessestraat te Kootwijkerbroek

Besluit:

 1. In te stemmen met ruil van het clubhuis op de gemeentelijke korfbalaccommodatie Dr. A.A. Jessestraat te Kootwijkerbroek met de door de Chr. Korfbalvereniging DWS gebouwde kleedruimten en berging;
 2. De overdracht van de opstallen vastleggen in een notariële akte;
 3. Een huurafhankelijk recht van opstal te verlenen voor het gebruik van de ondergrond van het clubhuis, overeenkomstig de bepalingen en bedingen van het bijgaande concept-opstalovereenkomst en dit laten vastleggen in een notariële akte.

3. Voorstel over inspraak op het voorontwerp van bestemmingsplan "Bloemendal IIA" in Barneveld (RO-Goe)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp van bestemmingsplan “Bloemendal IIA” dat voorziet in ongeveer 150 woningen aan de noordwestelijke zijde van de kern Barneveld;
 2. De inspraak op het voorontwerp te starten met een inzagetermijn van twee weken;
 3. Het voorontwerp in het kader van het vooroverleg te verspreiden onder betrokken instanties;
 4. Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

4. Regionaal Programmeren Wonen en Werken Regio Amersfoort

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het document Regionaal Programmeren Wonen en Werken Regio Amersfoort
 2. In te stemmen om dit programma te betrekken bij de lokale programmering van bedrijventerrein in de gemeente Barneveld.
 3. In te stemmen om dit collegevoorstel samen met het document over regionaal programmeren ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad middels plaatsing op de lijst van inkomende en uitgaande stukken.

5. Woondeal Regio Amersfoort

Besluit:

 1. De Woondeal Regio Amersfoort als addendum bij de Woondeal Regio Utrecht (U16) vast te stellen en aan te gaan;
 2. De raadsinformatiebrief ‘Woondeal voor 23.000 woningen in Regio Amersfoort en meer’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad;
 3. Wethouder B. Wijnne te mandateren namens het college de Woondeal Regio Amersfoort te ondertekenen.

6. Beslissing op bezwaarschrift inzake Wob

Besluit:

 1. 1. Kennisnemen van het bijgevoegde advies van de Adviescommissie bezwaarschriften;
 2. 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaren;
 3. 3. De bijlagen bij dit voorstel aanmerken als niet-openbaar in de zin van artikel 10, tweede lid, onderdeel e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

7. Vaststellen bedragen provinciale subsidieregeling Overbrugging Covid-19 Gemeenschapsvoorzieningen.

Besluit:

 1. De subsidie Overbrugging Covid-19 Gemeenschapsvoorzieningen voor de dorpshuizen in De Glind. Kootwijkerbroek en Stroe vaststellen op € 52.858;
 2. De subsidie voor onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpshuizen vaststellen op € 6.500;
 3. De dorpshuisbesturen te informeren over de vastgestelde subsidiebedragen;
 4. De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen opdracht geven een vitaliteitsonderzoek uit te voeren voor de dorpshuizen in de Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek;
 5. Dekking uit subsidie provincie Gelderland € 59.703.

8. Voorstel over terinzagelegging en voorlopige vaststelling XXS-ontwerpwijzigingsplan "Graafhorstweg III" voor de Graafhorstweg 12 in Kootwijkerbroek  ( RO/Blo)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek om de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - woongebouw" toe te voegen op het perceel Graafhorstweg 12 in Kootwijkerbroek;
 2. hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te wijzigen en in te stemmen met de ter visie legging van het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan “Graafhorstweg III”;
 3. op voorhand het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0203.1638-0001 vast te stellen, voor het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er geen ambtshalve redenen zijn om niet over te gaan tot vaststelling van het plan en/of om ambtshalve wijzigen aan te brengen. Als datum van vaststelling geldt dan de eerste dag na het einde van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan;
 4. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren;

9. Voorstel over principetoezegging Lunterseweg 95 in Barneveld (RO-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een extra woning mogelijk te maken aan de Lunterseweg 95 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

10. Hoofdlijnennotitie Koers gemeente Barneveld 2040

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie Barneveld 2040 – Keuzes voor de toekomst van de gemeente Barneveld;
 2. In te stemmen met de volgende zeven uitgangspunten:
      1. De gemeente Barneveld kiest vanuit haar maatschappelijke opgave voor het faciliteren van verdere groei van het inwonertal naar zo’n 80.000 à 85.000 inwoners richting 2040
      2. We blijven investeren in het welzijn van onze inwoners
      3. Woningbouw vindt niet alleen in Barneveld en Voorthuizen, maar in álle kernen plaats
      4. We zoeken naar een goede balans in de ruimtevraag van woningbouw, landbouw, energietransitie en natuur
      5. We investeren extra in de kwaliteit van onze leefomgeving
      6. We investeren in de mobiliteit en bereikbaarheid van Barneveld
      7. We blijven (mede ook vanwege onze ligging) investeren in het vestigingsklimaat van Barneveld
 3. De gemeenteraad voor te stellen deze zeven uitgangspunten vast te stellen en het vertrekpunt te laten zijn voor de Omgevingsvisie Barneveld en leidend te laten zijn voor de inzet van Barneveld in de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en het Ontwikkelbeeld Amersfoort.