Besluitenlijst 29 augustus 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 22 augustus 2023.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissing op bezwaar Achterveldseweg 13 in Barneveld (PBB-Hoe)

Besluit:

 1. De bezwaren van de heer Van de Glind en mevrouw Rijksen niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren van de heer Van den Brink ontvankelijk te verklaren;
 3. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit met verbeterde motivering in stand te laten en daaraan het voorschrift toe te voegen dat het glas in de drie ramen ondoorzichtig moet worden uitgevoerd;
 5. Voor de motivering van de beslissingen op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. Bezwaarden door middel van bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te stellen; en
 7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

3. Eerste evaluatie participatiebeleid

Besluit:

 1. Het college stelt de ‘Eerste tussentijdse evaluatie participatiebeleid gemeente Barneveld’ en de raadsmemo hierover vast;
 2. Het college stelt de 'Eerste tussentijdse evaluatie participatiebeleid gemeente Barneveld’ en de raadsmemo hierover ter beschikking aan de gemeenteraad;
 3. Het college geeft opdracht aan: Het opstellen van 1) een ontwikkeltraject voor het gezamenlijke leertraject, waarbij ook de raad en inwoners betrokken worden en waaruit zal blijken wat een realistische implementatieperiode is. En 2) een concreet actieplan om de aanbevelingen praktisch uit te werken.

4. Collegevoorstel Subsidie Informatiepunt Digitale Overheid (SL-Kru)

Besluit:

 1. In te stemmen met het structureel beschikbaar stellen van een subsidie aan de Bibliotheek Barneveld voor de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid.

5. Voorstel over principetoezegging functieverandering Veenburgerweg 12, 12a en 4 in Zwartebroek (PBB-Bru)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het realiseren van twee extra woningen mogelijk te maken aan de Veenburgerweg 12 en 12a in Zwartebroek;
 2. In principe mee te werken aan het verzoek om het verwijderen van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – agrarische nevenactiviteit’ mogelijk te maken aan de Veenburgerweg 4 in Zwartebroek;
 3. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

6. Voorstel over principetoezegging Oud Vellerseweg 4 in Barneveld (PBB-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om enkele bijgebouwen te legaliseren aan de Oud Vellerseweg 4 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

7. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Stroeërweg lV (PBB-Vee)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Stroeërweg IV” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1744-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

8. Beantwoording raadsvragen PRO'98 over milieustraat Otelaar

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording op de raadsvragen van de PRO'98 fractie over de milieustraat Otelaar op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad.

9. Proces functieveranderingsbeleid en streefbeeld landelijk gebied in relatie tot landelijke regelingen

Besluit:

 1. In te stemmen met het proces zoals voorgesteld in de memo in bijlage 1;
 2. In te stemmen met de werkwijze dat nieuwe vooronderzoeken en principeverzoeken (vanaf peildatum 29 augustus 2023) die toezien op functieverandering worden beoordeeld op basis van het nog door de gemeenteraad vast te stellen streefbeeld en toetsingskader landelijk gebied.

10. Pilot huisvesting arbeidsmigranten - gecorrigeerde versie

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsmemo en op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen, aangezien het belang van verstrekken van informatie niet opweegt tegen het financiële en economische belang van de gemeente, en daarbij de termijn van geheimhouding te bepalen op de periode totdat het participatietraject met omwonenden is gestart, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 29 augustus 2023. De geheime stukken te overleggen aan de raad op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet.
 2. De raad te verzoeken om 1 initiatief verder in procedure te brengen en daarmee ten aanzien van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten te mogen afwijken van de vastgestelde beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten (128 plaatsen in plaats van 100).