Besluitenlijst 28 september 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 21 september 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Vervangen servicewagen drukriolering en rioolgemalen

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanschaf van een servicewagen merk MAN met speciale opbouw ter vervanging van de huidige servicewagen.
 2. Voor de vervanging van deze servicewagen een krediet beschikbaar stellen van €125.200,-- exclusief b.t.w.
 3. De huidige servicewagen verkopen.

3. Definitief  plan van aanpak herindeling Barneveld en Scherpenzeel

Besluit:

 1. het plan van aanpak herindeling Barneveld-Scherpenzeel definitief vast te stellen.

4. Laadinfrastructuur gemeente Barneveld

Besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland (en Overijssel) voor openbare laadinfrastructuur;
 2. De provincie Gelderland (en Overijssel) volmacht te geven om het contractmanagement voor openbare laadpalen van EVnet NL in de gemeente Barneveld op zich te nemen;
 3. Het afdelingshoofd V&I mandaat te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende stukken te ondertekenen.

5. Straatnaamgeving Heuvelskamp

Besluit:

Aan de nieuwe openbare ruimte in Voorthuizen nabij de Apeldoornsestraat de naam 'Heuvelskamp' toe te kennen.

6. Verhogen individuele studietoeslag (SOC-Fral)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verhogen van de individuele studietoeslag per 1 oktober 2021.
 2. In te stemmen met bijgevoegde memo.
 3. Het aanbieden van bijgevoegde aan de Gemeenteraad (via rubriek B).

7. Voorstel over principetoezegging Hoevelakenseweg 106 en 106-01 in Terschuur (RO-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de wijziging van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en de bestaande woning op de percelen Hoevelakenseweg 106 en 106-01 in Terschuur planologisch te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden binnen één woongebouw;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

8. Subsidie- en kapitaalregelingen voor EnergieWEB

Besluit:

 1. De Subsidieregeling stimulering opwek hernieuwbare energie WEB vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met Addendum SOK energie WEB.
 3. De Beleidsregel kapitaaldeelname in hernieuwbare energie WEB vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen kenbaar maakt.
 4. Een kapitaaldeelname te doen van € 15.000 in de coöperatie Meikade Zon U.A. onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad het Beleidskader kapitaaldeelname in hernieuwbare energie Wageningen, Ede en Barneveld vaststelt.
 5. De gemeenteraad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen het Beleidsregel kapitaaldeelname in hernieuwbare energie Wageningen, Ede en Barneveld vast te stellen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen CU initiatiefnemers windenergie

Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie-fractie over gesprekken met initiatiefnemers van windenergie.

10. Aanpassen geurverordening

Besluit:

De verordening geurhinder en veehouderij en de bijbehorende normenkaart ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

11. Concept memo Lokaal Eigenaarschap

Besluit:

 1. Kennis nemen van de conceptmemo Lokaal eigenaarschap bij energieprojecten;
 2. De conceptmemo Lokaal eigenaarschap bij energieprojecten vrijgeven voor een brede maatschappelijke consultatie.