Besluitenlijst 27 oktober 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 20 oktober 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

 

2. Raadsvoorstel Wijziging APV (B&D-Ber)

Besluit

De raad voorstellen de in concept bijgevoegde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld vast te stellen.

 

3. VVD-fractie vragen regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (SOC-CK)

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de VVD-raadsfractie over de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties.

4. Voorstel voor vaststelling wijzigingsplan Grote Hegweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Bui)

Besluit

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan “Grote Hegweg II” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1352-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

5. Voorstel over voorbereidingsprocedure van bestemmingsplan "Woudse Erven I" in Barneveld (RO-Goe)

Besluit

 1. in te stemmen met de Nota inspraak en overleg "Woudse Erven I";
 2. het plan aan te passen overeenkomstig de voornoemde nota;
 3. de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan te starten;
 4. gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerp van het "Beeldkwaliteitsplan Woudse Erven";
 5. gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

6. Raamovereenkomst onderhoud asfaltwegen 2021 - 2024 V&I-WIL

Besluit

 1. Uitvoering raamovereenkomst onderhoud asfaltwegen 2021-2024 voorlopig gunnen aan KWS Infra bv.

7. Raadsinformatie stand van zaken centrumvisie Voorthuizen

Besluit

 1. Kennis te nemen van de als bijlage bijgevoegde memo ten behoeve van de raad met informatie over het proces en de stand van zaken van de centrumvisie Voorthuizen.
 2. De memo ter kennisgeving van de raad te brengen middels plaatsing op de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

8. Overzicht handhavingszaken (KOEH)

Besluit

Overzicht handhavingszaken

9. Ontvlechting en doorontwikkeling De Burgt - bekrachtiging (RO_DRO)

Besluit

 1. Kennis nemen van raadbesluit d.d. 7 oktober 2020 om ter zake de voorovereenkomst De Burgt geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen;
 2. Beginselbesluit tot instemming voorovereenkomst De Burgt d.d. 15 september 2020 bekrachtigen.

10. Gemeenschappelijke (Centrum)regeling meten en monitoren afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe (V&I-Bru)

Besluit

 1. In te stemmen met het concept van de gemeenschappelijke (Centrum)regeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe;
 2. De raad voor te stellen om het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot het aangaan van een definitieve gemeenschappelijke (Centrum)regeling;
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

11. Moties VNG Congres 25 september 2020

Besluit

 1. Kennis te nemen van de drie moties van de portefeuillehouders Financiën van de regio Midden-Holland;
 2. In te stemmen met de moties en deze moties tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (op 25 september 2020) te steunen.

 

13. Voorstel verlenen omgevingsvergunning zonnepark Stoutenburgerweg in Terschuur (RO-Kui)

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Omgevingsvergunning met kenmerk 2020W1296 te verlenen ten behoeve van het realiseren van een zonnepark en het uitvoeren van werken op het perceel aan de Stoutenburgerweg ongenummerd in Terschuur;
 3. Voor de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen.

14. Benoeming nieuwe gemeentesecretaris

Besluit

 1. De heer Wabe Wierenga benoemen in de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Barneveld met ingang van 1 januari 2021;
 2. Dit besluit ter kennisname brengen aan de raad.