Besluitenlijst 27 juli 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 20 juli 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Vragen LB inzake Floralia

Besluit:

De vragen te beantwoorden conform de bijlage.

3. Gunningsadvies ten behoeve van aanbesteding zaaksysteem (Kern van de Zaak) (BODL)

Besluit:

In te stemmen met het gunningsadvies voor de aanbesteding kern van de zaak. Op basis van de criteria die zijn bepaald in de aanbesteding komt de leverancier Mintlab als beoogde winnaar naar voren. Het college wordt gevraagd om deze keuze te bekrachtigen

4. Beschikbaar stellen budget herinrichting Mercuriusweg

Besluit:

  1. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 660.000 voor de herinrichting Mercuriusweg en de bijbehorende lasten te dekken uit de beleidstoevoeging 2021 (€ 275.000), Klimaatadaptieve maatregelen (€ 160.000) en Reserve Verkeersmaatregelen (€ 225.000);
  2. de raad dit besluit te laten autoriseren via de maandrapportage;
  3. de raad informeren middels bijgevoegde memo.