Besluitenlijst 27 februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

1. Besluitenlijst 13 februari 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Belang over het aanleggen van een aarden wal ter hoogte van Lange Zuiderweg 21a in Voorthuizen (PBB-Hoe)

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

3. Uitvoeringsplan Veiligheid 2024

Besluit:

 1. Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2024 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2024 ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

4. Voorstel over vaststelling ''Damweg V, partiële herziening Buitengebied 2012'' (PBB-Vee)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Rekenparameters grondexploitaties 2024 (LO-Bak)

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde rekenparameters ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2023 zoals opgenomen  in bijgaande memo 'Parameters grondexploitaties (MPG 31-12-2023)'.

6. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Groot Bielderweg I" in Terschuur (PBB-Wij)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

7. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan ''Lankerenseweg Vlll''

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

8. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Veluweweg XVIII" in Kootwijkerbroek (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. het bestemmingsplan “Veluweweg XVIII” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1787-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het bestemmingsplan “Veluweweg XVIII” geen exploitatieplan vast te stellen.

9. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Lankerenseweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012" in Voorthuizen (PBB-Cus)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Bakkersweg II" in Voorthuizen (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. het bestemmingsplan “Bakkersweg II” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1758-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het bestemmingsplan “Bakkersweg II” geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. de beeldkwaliteitscriteria voor het bestemmingsplan “Bakkerweg II”, zoals dat is opgenomen in paragraaf 3.2 van de toelichting van het bestemmingsplan “Bakkerweg II”, vast te stellen als beleidsregels in de zin van artikel 12a, eerste lid van de Woningwet.

11. Overname en exploitatie laadpalen Equans

Besluit:

 1. In te stemmen met het in stand houden van de 24 laadpalen van Equans;
 2. Te besluiten om provincie Gelderland mandaat en volmacht te geven om namens de gemeente Barneveld een openbare aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten en de provincie te machtigen tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst;
 3. Te besluiten om provincie Gelderland mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Barneveld het contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst;
 4. Te besluiten de provincie Gelderland mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Barneveld de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in de Opdrachtomschrijving (Bijlage 3); de provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente.
 5. De concerndirecteur Leefomgeving mandaat te geven om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

12. Evaluatie nevenstalling Barneveld-dorp

Besluit:

 1. Instemmen met de raadsmemo Evaluatie nevenstalling Barneveld-dorp en deze aanbieden aan de raad via Ingekomen stukken, rubriek B

13. Beantwoording vragen Lokaal Belang over stroomuitval en netcongestie

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Lokaal Belang over stroomstoringen
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

14. Raadsmemo Bopa-lijst en arbeidsmigranten in verband met de ingediende motie (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing

 1. In te stemmen met de bijgevoegde memo, als reactie op de ingediende motie van de fracties ChristenUnie en Pro-98 over het adviesrecht gemeenteraad initiatieven huisvesting arbeidsmigranten.
 2. De memo via Rubriek B te delen met de gemeenteraad.

15. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan “Noordenweg II” in Voorthuizen (PBB – Nie)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

16. Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld (voorheen Dorpenbeleid

Besluit:

 1. Vaststellen van het plan van aanpak voor "Samenwerking met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld" (voorheen Dorpenbeleid).
 2. De raad via raadsvoorstel te informeren via bijgevoegd raadsinformatiememo en deze voor te leggen voor eventuele wensen en/of bedenkingen.

17. Voorstel over vaststellen bestemmingsplan “Wencopperweg VIII, partiële herziening Buitengebied 2012” (PBB-Bru)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

18. Ondersteuner Huisarts Jeugd (SL-Mol)

Besluit:

 1. In te stemmen met een vergoeding aan huisartsenpraktijken voor de inzet van de Ondersteuner Huisarts Jeugd voor het gebruik van een ruimte in de huisartsenpraktijk en vergoeding jaarlijks overleg met de gemeente.
 2. De financieringssystematiek 1 maart 2024 in te laten gaan.
 3. Het bedrag van minimaal €10.000 en maximaal €25.000 te bekostigen uit Fcl 6181 (Preventief Jeugdbeleid).
 4. De uitvoering hiervan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld te beleggen.