Besluitenlijst 6 september 2022

De besluiten

1. Besluitenlijsten 30 augustus 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Project OFP 103 De Akker in De Glind

Besluit:

1. in te stemmen met een bijdrage van € 29.125,-- voor de inrichting van De Akker in de Glind

3. Reactie op rapport Nationale ombudsman en Kinderombudsman 'Alleen volwassen worden' (SOC-Fral)

Besluit:

 1. in te stemmen met beantwoording en verzending van de brief conform bijgevoegd concept, als reactie op het rapport 'Alleen volwassen worden' van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.
 2. In te stemmen met verzending van deze beantwoording en het rapport aan de raad (Rubriek B)

4. Vertegenwoordiging GBO en CV De Burgt

Besluit:

 1. De heer R.W.M. van Rooijen op eigen verzoek te ontslaan als directeur in GEM De Burgt 1 BV, GEM De Burgt 2 BV, CV De Burgt 1 en CV De Burgt 2 en de dienstverleningsovereenkomst met R.W.M. van Rooijen Management BV te beeindigen;
 2. Concerndirecteur mr. R.A.P. Schouwaert te benoemen als directeur in GEM De Burgt 1 BV, GEM De Burgt 2 BV, CV De Burgt 1 en CV De Burgt 2;
 3. Concerndirecteur mr. R.A.P. Schouwaert als bestuurder in Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. te ontslaan en aan hem onvoorwaardelijk en onbeperkt decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
 4. Concerndirecteur A. den Hollander als bestuurder in Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. aan te wijzen in de plaats van concerndirecteur mr. R.A.P. Schouwaert;
 5. De besluiten genoemd onder 3. en 4. conform bijgevoegd concept te nemen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. en vervolgens deze wijzigingen in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5. Beantwoording aanvullende vragen VVD wachttijden burgerzaken

Besluit:

Instemmen met beantwoorden van de vragen van de VVD

6. Veiligheidsmonitor (VVT/Esk)

Besluit:

 1. Kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2021
 2. deze veiligheidsmonitor ter kennisname aan de gemeenteraad te doen toekomen via rubriek B van de lijst ingekomen en uitgaande stukken

7. Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2023 (SOC-Hem)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Stichting Veilig Thuis.
 2. De 'Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

8. Uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het laten vervallen van de ‘Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld'
 2. In te stemmen met het inzetten van een 2de tranche van € 1.000.000,- voor het verstrekken van leningen in het kader van de Toekomstbestendig Wonen Lening.
 3. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de raad

9. Schriftelijke vragen VVD laadpaalaanvragen

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan de VVD conform bijgevoegde conceptbrief.

10. Aanwijzen ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:

Tristan Eduard (Tristan) Wimmers aanwijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur dat hij werkzaam is bij het team Publiekszaken van de Gemeente Barneveld.

11. Criteria locatiekeuze asielzoekerscentrum

Besluit:

 1. In te stemmen met de criteria om tot een locatiekeuze voor een azc te komen zoals deze zijn verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit via rubriek B ter kennisname aan de raad te sturen.

12. Voorstel aanpassing prijsklassen nieuwbouw Barneveld 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de wijziging van prijsklassen nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Barneveld conform de inhoud van bijbehorende memo.
 2. Deze memo ‘Voorstel aanpassing prijsklassen nieuwbouw koopwoningen gemeente Barneveld 2021’ aan de raad aan te bieden (rubriek B).

13. Proeftuin Barneveld-Nijkerk-Scherpenzeel (SOC-Hem)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de memo 'ontwikkelingen jeugdbescherming en start proeftuin BNS'.
 2. De memo 'Ontwikkelingen jeugdbescherming en start proeftuin BNS' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

14. Beantwoording raadsvragen complimenten en ideeënbus

Besluit:

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de SGP met betrekking tot complimenten en ideeën.

15. Beantwoording vragen BI en CU over onderhoud wegen Kootwijk

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan BI en CU conform bijgevoegde conceptbrief.

16. Instemmen met het tijdelijk bieden van crisisnoodopvang aan asielzoekers -

Besluit:

Instemmen met het tijdelijk bieden van crisisnoodopvang aan asielzoekers