Besluitenlijst 26 oktober 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 12 oktober 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beleidsregels Wet Bibob gemeente Barneveld

Besluit:

1. Vaststellen Beleidsregels Wet Bibob gemeente Barneveld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

3. Evaluatie vroegsignalering schuldhulpverlening (SOC-Ker)

Besluit:

 1. Bijgevoegde memo 'Evaluatie vroegsignalering schulden' vast te stellen.
 2. Bijgevoegde memo 'Evaluatie vroegsignalering schulden' aan te bieden aan de raad (via Rubriek B).

4. Straatnaamgeving Kromme Akker zuid II

Besluit:

Aan de nieuwe openbare ruimte in Voorthuizen nabij de Rochetstraat de namen 'Van Bommelstraat' en 'Kuijerstraat ' toe te kennen.

5. Voorstel over principetoezegging het bouwen van een woning aan de Nachtegaalweg 16 in Kootwijkerbroek (RO-MER)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een extra vrijstaande woning mogelijk te maken aan de Nachtegaalweg 16 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

6. Vervolgaanpak GVVP en maatregelenpakket 2022

Besluit:

 1. Instemmen met de vervolgaanpak GVVP en maatregelenpakket 2022;
 2. Het benodigde krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen (o.v.b. vaststellen begroting);
 3. De raad informeren over het maatregelenpakket door middel van bijgevoegde brief.

7. Voorstel beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van de SGP over het maaien van gazons en wadi’s.

Besluit:

1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van de SGP over het maaien van gazons en wadi’s.

8. Programma Aardgasvrije Wijken De Glind

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het plan Wijk van de Toekomst De Glind.
 2. In te stemmen met het doen van de PAW-subsidieaanvraag voor Wijk van de Toekomst De Glind.

9. Beantwoording schriftelijke vragen (SOC-FET)

Besluit:

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door Pro'98 over het behoeftenonderzoek Voortgezet Onderwijs.

10. Beantwoording vragen Pro'98, CDA en Lokaal Belang over huisartsenpostdependance in Barneveld (SOC-Kra)

Besluit:

In te stemmen met beantwoording van vragen van Pro'98, CDA en Lokaal Belang over de huisartsenpostdependance In Barneveld conform bijgaande brieven.

11. Belastingverordeningen 2022 (BV-Hor)

Besluit:

Instemmen met de volgende voorstellen aan de gemeenteraad:

 1. De voorgestelde tariefswijzigingen voor het jaar 2022;
 2. Het vaststellen van de (voorlopige) percentages van de onroerende-zaakbelastingen 2022;
 3. De verhoging van de kostenopslag voor het opleggen van een naheffingsaanslag;
 4. Het vaststellen van de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de hondenbelasting, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de leges met de daarbij behorende tarieventabel de lijkbezorgingsrechten met de daarbij behorende tarieventabel en de wijzigingsverordeningen betreffende de bedrijveninvesteringszone en de parkeerbelasting.

12. Beslissing op bezwaar exploitatievergunning e.d. (B&D-Ber)

Besluit:

 1. Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de bestreden besluiten in stand laten; en
 3. De bijlagen bij dit college voorstel niet-openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

13. Ontheffing t.b.v. experiment doorstroming ouderen sociale huur in Voorthuizen

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de ontheffing verlening van de algemene toewijzingscriteria van de Huisvestingsverordening, door gebruik te maken van de experimenteerruimte conform artikel 17 lid 4 van de Huisvestingsverordening 2019-2023, gemeente Barneveld.
 2. Deze ontheffing mogelijk te maken voor de eerste toewijzing van maximaal 8 nieuwbouw seniorenwoningen aan de Paulus Potterstraat in Voorthuizen aan senioren die doorstromen vanuit de 129 sociale eengezins huurwoningen in De Wheem in Voorthuizen die worden verduurzaamd.
 3. Dit ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).

14. Voorstel over bestemmingswijziging Donkervoorterweg 14 in Barneveld (RO-BOU)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek om de aanduiding "specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit" te verwijderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te wijzigen en in te stemmen met de ter visie legging van het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan “Donkervoorterweg III”;
 3. Op voorhand het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0203.1655-0002 vast te stellen, voor het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er geen ambtshalve redenen zijn om niet over te gaan tot vaststelling van het plan en/of om ambtshalve wijzigen aan te brengen. Als datum van vaststelling geldt dan de eerste dag na het einde van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan.

15. Voorstel over principetoezegging voor het verplaatsen van de bouwmogelijkheid van de bedrijfswoning, Valkseweg 128 in Barneveld (RO-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouwmogelijkheid van de bedrijfswoning te verplaatsen aan de Valkseweg 128 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

16. Voorstel vaststellen wijzigingsplan "Klettersteeg II" voor de Klettersteeg 2 en 6 (RO-Eid)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan “Klettersteeg II” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1631-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan “Klettersteeg II” geen exploitatieplan vast te stellen.

17. Aanvraag afwijken inkoopprocedure E en W installaties

Besluit:

instemmen met het afwijken van de gemeentelijke inkoopprocedure ten aanzien van de onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de E en W installaties van het Gemeentehuis en Raadhuis.

18. Raadsmemo Nationaal Programma Onderwijs

Besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsmemo stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs en deze naar de Raad te sturen.

19. Kwaliteitsontwikkeling wegen 2020-2021

Besluit:

 1. De Rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen 2020-2021 vast te stellen.
 2. De rapportage ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad (rubriek B).