Besluitenlijst 25 mei 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 18 mei 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit

In te stemmen met de beantwoording van de brief van GS, d.d. 5 februari 2021, ten aanzien van het proces Recreatiezonering Veluwe.

2. Aanbesteding Leerroutes Wet Inburgering 2021

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Wet Inburgering 2021, Arbeidsmarktregio Foodvalley 2021 tot en met 2027’ ten behoeve van de aanbesteding Leerroutes Wet Inburgering 2021. De burgemeester te verzoeken de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 2. Mandaat te verlenen aan de gemeente Ede om mede namens de gemeente de aanbesteding inzake het tot stand komen, laten uitvoeren en verantwoorden van het programma inkoop inzake Leerroutes te verzorgen. De burgemeester te verzoeken het daartoe strekkende voorliggende mandaat te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het Aanbestedingsdocument - Nieuw inburgeringsstelsel - leerroutes Arbeidsmarktregio Foodvalley.
 4. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief naar de Raad te sturen.

3. Voorstel vaststelling wijzigingsplan “Achterveldseweg III” van het  bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Achterveld (RO-Wij)

Besluit

 1. Het wijzigingsplan “Achterveldseweg III” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1634-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Achterveldseweg III” geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Verlenging aandeelhoudersovereenkomst Leisurelands 2022 t/m 2026

Besluit

 1. Akkoord gaan met een verlenging van de huidige aandeelhoudersovereenkomst van Leisurelands voor een periode van 5 jaar (2022 t/m 2026).

5. Vangnetuitkering BUIG 2020 (SOC-Olt)

Besluit

 1. Een aanvraag vangnetuitkering BUIG over het jaar 2020 in te dienen.
 2. In te stemmen met de 'Verklaring van het college gemeente Barneveld' conform bijlage 1, en deze rechtsgeldig te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel, conform bijlage 2.
 4. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de verklaring van het college, conform bijlage 3.

6. Urenuitbreiding directeur-bestuur CJG Barneveld (SOC-Ess)

Besluit

 1. Akkoord te gaan met een structurele urenuitbreiding van de directeur-bestuurder CJG Barneveld van 4 uur per week.
 2. Wethouder van Daalen te mandateren om namens de gemeente bijgesloten addendum te ondertekenen.

7. Stuitingsbrieven Bosch Beton

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de brieven van Bosch Beheer B.V., GA1 B.V. en BPN B.V. conform bijgevoegde conceptbrief;
 2. Een afschrift van de antwoordbrief via rubriek B ter kennisname aan de raad aan te bieden.

8. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Baron van Nagellstraat X, Voorthuizen (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

9. Raadsvoorstel over vaststelling van de Verordening op de gemeentelijke  adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit, gemeente Barneveld (RO-MER)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

10. Memo project woonwerklandschap Verbindingsweg

Besluit

 1. Kennisnemen van de memo over stand van zaken project woonwerklandschap Verbindingsweg.
 2. De memo aan de raad aanbieden via plaatsing op lijst ingekomen stukken (rubriek B).

11. Protocol agressie en geweld (B&D/Klein)

Besluit

In te stemmen met het geüpdatet protocol agressie en geweld.

12. Aanvraag SPUK IJZ en financiële compensatie Optisport

Besluit

 1. Optisport Barneveld B.V. financieel compenseren voor de geleden exploitatietekorten in 2020 voor de exploitatie van de zwembaden door middel van de bijgevoegde brief. (Bijlage 1).
 2. De Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen Covid-19 (SPUK IJZ) aan te vragen voor het toegekende compensatiebedrag aan Optisport Barneveld B.V.
 3. Het verschil tussen het aangevraagde en verleende bedrag voor de SPUK IJZ met Optisport Barneveld B.V. te verrekenen als de aanvraag niet volledig wordt verleend.
 4. Bijlage 1 bij dit collegebesluit aan te merken als niet openbaar op grond van artikel 10, eerste lid sub c van de Wob.

13. Jaarverantwoording kinderopvang 2020 (SOC-KEI)

Besluit

 1. Vaststellen jaarverantwoording kinderopvang Barneveld 2020;
 2. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 aanbieden aan de gemeenteraad (ingekomen stukken rubriek B);
 3. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.

14. Schriftelijke vragen Lokaal Belang over financiële beleid en eventuele  gevolgen financieel toezicht

Besluit

De schriftelijke vragen te beantwoorden conform bijgevoegde beantwoording.

15. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Heetkamperweg II in  Stroe (RO-Sta)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.