Besluitenlijst 25 april 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 19 april 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Kinderopvang en luchtkwaliteit

Besluit:

  1. in te stemmen met het beleid kinderopvang en luchtkwaliteit.
  2. het beleid voor vaststelling aan te bieden aan de Raad.

3. Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022

Besluit:

  1. Kennis te nemen van de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) en het vervallen van de Wob per 1 mei 2022.
  2. Het besluit van 3 december 2013, voor het afsluiten van de elektronische weg voor het indienen van verzoeken om informatie op grond van de Wob, in te trekken.
  3. Met ingang van 1 mei 2022 de elektronische weg voor het indienen van een Woo-verzoek uitsluitend open te stellen door middel van een web-formulier.

4. Schriftelijke vragen SGP inzake vogelgriep

Besluit:

  1. Kennis te nemen van de door de SGP gestelde schriftelijke vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening inzake het vervoersverbod voor de pluimveesector door hobbydieren.
  2. De vragen te beantwoorden middels de bijgevoegde conceptbrief.

5. Beantwoording schriftelijke vragen SGP alcoholbeleid

Besluit:

  1. De schriftelijke vragen naar de raad te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

6. Districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden (B&D Klein)

Besluit:

  1. De burgemeester machtigen het convenant samenwerking ondermijningsteam Gelderland-Midden te tekenen.
  2. De toezichthouders ondermijningsteam Gelderland-Midden aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeente Barneveld.