Besluitenlijst 24 oktober 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 17 oktober 2023.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissing op bezwaar Rijksweg 78 in Voorthuizen (PBB-Dan)

Besluit:

1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
3. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
4. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten;
5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
6. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen;
7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

3. Beslissing op bezwaar Van Zuijlen van Nieveltlaan 45 in Barneveld (PBB-Dan)

Besluit:

1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
3. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
4. Het bestreden besluit, met verbeterde motivering, in stand te laten;
5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
6. Bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen;
7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

4. Tweede Kamerverkiezingen 2023

Besluit:

1. Vaststellen van de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 zoals aangegeven in bijlage a.
2. Instellen van een Gemeentelijk Stembureau (GSB) en benoemen van de leden zoals in bijlage b aangegeven, en vaststellen van de openbare zitting op donderdag 23 november 2023 vanaf 8.30 uur in de Veluwehal.
3. Vaststellen van de vergoeding voor stembureauleden en -voorzitters zoals aangegeven in bijlage c

5. Informeren uitkomsten Septembercirculaire 2023 en BUIG budget

Besluit:

1. De Raad bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2024 te informeren over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 en de financiële ontwikkeling van het BUIG budget;
2. De raad via een raadsvoorstel te vragen de eerste begrotingswijziging 2024 vast te stellen, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2023 en de ontwikkeling van het BUIG budget met een positief effect op het meerjarenperspectief (in 2024: +/+ € 2,8 miljoen).

6. Raadsmemo Barneveld Groeit!

Besluit:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de als bijlage bij dit voorstel gevoegde raadsmemo Barneveld Groeit! 
2. Te besluiten om de raadsmemo (inclusief bijlagen) ter kennisgeving van de gemeenteraad te brengen middels plaatsing in rubriek B van de lijst van ingekomen stukken

7. OOGO verklaring over concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

Besluit:

1. Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) regio Eemland en Veluwe-Zuid 2024-2029 dat voor 1 november 2023 door schoolbesturen bij het ministerie van OCW zal worden ingediend voor kennis aan te nemen.
2. Wethouder J. de Heer mandateren voor de ondertekening van de gemeentelijke verklaring dat op grond van artikel 4.19 lid 5 Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) op overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft plaatsgevonden en dat dit overleg tot overeenstemming heeft geleid over het RPO. Op basis van dit RPO zijn er huisvestingsconsequenties voor de de gemeente Barneveld.

8. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Hanzeweg-Zuid I in Barneveld (PBB-BOU)

Besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

9. Voorstel raadsinformatiebrief opvang en asiel

Besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en het versturen van deze brief inclusief de bijlagen naar de gemeenteraad.
2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief (bijlage 1 van de raadsinformatiebrief) aan de demissionair staatsecretaris van Justitie & Veiligheid.

10. Straatnaamgeving De Lanen Oost BDV-Dri

Besluit:

De volgende straatnamen vast te stellen:
-‘Schuelerlaan’
-‘Vietslaan’
-‘Van Versendaallaan’
-‘Rutgerslaan’
-‘Van Brummelenlaan’
-‘De Leeuwlaan’
-‘Kranenborglaan’
-‘Koudijslaan’
-‘Bekebredelaan’

Allen gelegen in de woonplaats Barneveld

11. Beantwoording schriftelijke raadsvragen Camping Vrede Oord Voorthuizen

Besluit:

1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro '98, SGP en Burger Initiatief conform bijgevoegde conceptbrief.

12. Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

Besluit:

1. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 vast te stellen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelengebruik.

13. Energietoeslag 2023 (Sam - SO)

Besluit:

1. Instemmen met het aansluiten bij de richtlijn van het Rijk bij het verstrekken van de energietoeslag 2023, voor de inwoners met een inkomen t/m 120% van de geldende bijstandsnorm, ter hoogte van € 800,-.
2. In 2023 een energietoeslag van € 800,- verstrekken aan inwoners met een inkomen van 121 t/m 150% van de geldende bijstandsnorm.
3. Vaststellen van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Barneveld.
4. De energietoeslag 2023 te financieren vanuit daarvoor nog te ontvangen rijksmiddelen (1,5 mln) die via de decembercirculaire 2023 ter beschikking komen en het budget dat nodig is voor de armoede-impuls 2023 (0.875 mln) te dekken uit middelen die zijn gestort in de algemene reserve.
5. Dit besluit en de bijbehorende beleidsregels (bijlage 1) ter informatie delen met de gemeenteraad (via Rubriek B).

14. Raadsmemo Masterplan Onderwijshuisvesting

Besluit:

de raad te informeren via bijgaande raadsmemo Masterplan Onderwijshuisvesting

15. Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke Ondersteuning 2023 - SL/Noo

Besluit:

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek.
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van de beheersmaatregelen.
3. Dit collegevoorstel ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad (via Rubriek B).

16. Voorkeursscenario omgevingsvisie LO-Bos

Besluit:

De bijgevoegde conceptversie van het voorkeursscenario omgevingsvisie Barneveld 2040 vrijgeven voor bespreking met de raad, via de commissie grondgebied.