Besluitenlijst 24 mei 2022

1. Besluitenlijst 17 mei 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Provinciaal Programma Vrijheid en Veluwe Remembers

Besluit:

 1. De VeluweAlliantie te machtigen om alle uitvoeringshandelingen, waaronder advisering van de provincie Gelderland over subsidieaanvragen in het kader van het thema Vrijheid en Veluwe Remembers te verrichten.
 2. Het huidige regioprogramma Veluwe Remembers met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 vast te stellen.
 3. De VeluweAlliantie vanaf heden te mandateren om het toekomstige regioprogramma Veluwe Remembers vast te stellen en om eventuele wijzigingen en aanvullingen van het huidige regioprogramma vast te stellen.

3. SOC-KEI jaarverantwoording kinderopvang 2021

Besluit:

 1. Vaststellen jaarverantwoording kinderopvang Barneveld 2021 ;
 2. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 aanbieden aan de gemeenteraad (ingekomen stukken rubriek B);
 3. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.

4. Voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2021;
 2. Deze voortgangsrapportage ter informatie ter verstrekken aan de raad middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de raad.

5. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan "Hulstweg II" - Ro Blo

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Hulstweg II” van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1664-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Hulstweg II” geen exploitatieplan vast te stellen.

6. Voorstel over principetoezegging functieverandering, Oude Zeumerseweg 8 in Voorthuizen (RO-MER)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering mogelijk te maken aan de Oude Zeumerseweg 8 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

7. Vangnetuitkering BUIG 2021

Besluit:

 1. Een aanvraag vangnetuitkering BUIG over het jaar 2021 in te dienen.
 2. In te stemmen met de 'Verklaring van het college gemeente Barneveld' conform bijlage 1, en deze rechtsgeldig te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel, conform bijlage 2.
 4. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de verklaring van het college, conform bijlage 3.

8. Project 101 en 102 OFP - informatiepaneel Zevenbergjes en Ruiternetwerk Veluwe

Besluit:

 1. in te stemmen met een bijdrage van € 600,-- aan het realiseren van het informatiepaneel Zevenbergjes (101),
 2. in te stemmen met een bijdrage van € 32.500,-- voor het aanleggen en voor 5 jaar onderhouden van een ruiternetwerk in Veluwe-huisstijl binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld (102).

9. Jaarverantwoording Valleihopper 2021 (SOC/NOO)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Valleihopper.
 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. Dit besluit ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

10. Vervangen twee openbare toiletten

Besluit:

 1. De raad voorstellen om de openbare toiletten in Barneveld en Voorthuizen te vervangen
 2. De raad een krediet beschikbaar te laten stellen van € 235.000 voor twee toiletunits
 3. De kapitaallasten (€ 19.800,-) en hogere exploitatielasten (€ 1.000,-) te verwerken in de begroting 2023

11. Voorstel beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van BI over vluchtelingen uit Oekraïne.

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van BI over vluchtelingen uit Oekraïne.

12. Voorstel beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van Pro´98 over flexibele opvang van vluchtelingen.

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van Pro´98 over flexibele opvang van vluchtelingen.