Besluitenlijst 23 maart 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 16 maart 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Raadsvoorstel zienswijze herindelingsontwerp Barneveld - Scherpenzeel

Besluit

 1. Middels bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op het Herindelingsontwerp gemeente Barneveld - Scherpenzeel.
 2. Het raadsvoorstel en de bijgevoegde concept-zienswijze te zien als een reactie op het initiatiefvoorstel van de fractie van Lokaal Belang.

3. Begroting 2022 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Besluit

 1. De ontwerpbegroting 2022 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en bijbehorende bijlagen aan de raad aan te bieden;
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2020 en de ontwerpbegroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021 VGGM.

4. Collegevoorstel bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0

Besluit

 1. De als bijlage bij dit voorstel gevoegde bestuursopdracht vast te stellen ten behoeve van het opstellen van het "Dorpenbeleid 2.0".
 2. Dit collegevoorstel alsmede de bijbehorende bijlagen (Bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0) ter kennisgeving van de gemeenteraad te brengen middels plaatsing in rubriek B van de lijst inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.
 3. Het benodigde budget ten behoeve van het uitvoeren van de bestuursopdracht a € 30.000,-- incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve en deze te autoriseren door de raad middels de maandrapportage van maart 2021.

5. Sanering  verkeerslawaai kern Barneveld (RO-Her)

Besluit

In te stemmen met de beantwoording van vragen van Pro'98 over het project sanering verkeerslawaai kern Barneveld.

6. Voorstel over principetoezegging verplaatsing bedrijfswoning Wesselseweg 82-84 in Barneveld (RO-WIJ)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de vorm van het agrarische bouwvlak te wijzigen teneinde het verplaatsen van de bedrijfswoning naar een andere locatie mogelijk te maken aan de Wesselseweg 82-84 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

7. Beantwoording raadsvragen inzake inzet Jeugdpakket (SOC-Kra)

Besluit

In te stemmen met bijgaande beantwoording van raadsvragen van het CDA over de inzet van het Jeugdpakket.

8. Eenmalige stimuleringsbijdrage Steungroep in de buurt ‘Groen Sociaal’ (SOC-Kra)

Besluit

Een eenmalige st.imuleringsbijdrage van € 7.500 voor Steungroep in de buurt 'Groen Sociaal' toe te kennen.

9. Compensatie eigen bijdrage peuteropvang en SMI i.v.m. Corona-maatregelen (SOC-KEI) 

Besluit

 1. De eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen peuteropvang of Sociaal Medische Indicatie (SMI) te compenseren in overeenstemming met de landelijke compensatieregeling kinderopvang voor de periode van 16 december 2020 tot 7 februari 2021.
 2. Aan de aanbieders van peuteropvang, op hun verzoek, de compensatie te verstrekken in de plaats van direct aan de ouders.
 3. De compensatie van de eigen bijdrage voor de SMI-regeling direct aan de ouders te verstrekken.
 4. Het uitgavenbudget onderwijsachterstanden voor peuteropvang en de SMI-regeling te verhogen met € 12.000 en deze verhoging te dekken door inzet van de extra inkomsten van het rijk.

10. Beantwoording schriftelijke vragen SGP zwemlessen (SOC-CK)

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de SGP-fractie over zwemlessen in de gemeente Barneveld.

11. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Kallenbroekerweg II, partiële herziening Barneveld-Noordwest” te Barneveld (RO-Dek)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

12. Voorstel over vaststelling van bestemmingsplan "Woudse Erven I" (in Barneveld) en daarmee samenhangende besluiten (RO-Goe)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. Hogere waarden vast te stellen als toelaatbare geluidsbelasting op basis van de Wet geluidhinder voor de woningen, zoals benoemd in het bijgevoegde document “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder”.

13. Voorstel over Beleidsregels Kruimelgevallen gemeente Barneveld (RO-Pat)

Besluit

 1. Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht de beleidsregels voor toepassing van kruimelgevallen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, aanhef en onder 2° van de Wabo juncto artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde ‘Beleidsregels Kruimelgevallen gemeente Barneveld’;
 3. Af te zien van inspraak voorafgaand aan de vaststelling van de ‘Beleidsregels Kruimelgevallen gemeente Barneveld’;
 4. De raad via rubriek B te informeren over het vaststellen van de beleidsregels.

14. Inhuur Teamleider bedrijfsvoering (BDV-Lam)

Besluit

In afwijking van het inkoopbeleid besluiten de opdracht voor het op interim basis vervullen van de teamleidersrol voor de teams F&C en Administraties binnen de afdeling Bedrijfsvoering één op één te gunnen (enkelvoudig onderhandse procedure in plaats van een meervoudig onderhandse procedure).

15. Toeslagenaffaire, stand van zaken (SOC - SO)

Besluit

 1. De memo 'Toeslagenaffaire, stand van zaken' vast te stellen.
 2. De memo 'Toeslagenaffaire, stand van zaken' aan te bieden aan de raad. (via rubriek B)

16. Proces totstandkoming Kadernota 2022-2025

Besluit

De raad te informeren over het proces totstandkoming Kadernota 2022-2025, via bijgevoegd raadsmemo.