Besluitenlijst 23 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

Het college heeft de volgende besluiten genomen.

1. Besluitenlijst 16 januari 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Wesselseweg XXIX (PBB-Bru)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Wesselseweg XXIX” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1775-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

3. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Laageinderweg VII (PBB-Bru)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Laageinderweg VII” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1751-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

4. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Valkseweg XXV

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Valkseweg XXV” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1752-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen; 
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

5. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Appelseweg I (PBB-Bru)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SGP over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

7. Subsidieaanvraag tegemoetkoming kosten voor opsporing ontplofbare oorlogsresten

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen aanvragen en in te stemmen met de toetsing daarvan aan de beleidsnota ontplofbare oorlogsresten
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel Subsidieaanvraag tegemoetkoming kosten voor opsporing ontplofbare oorlogsresten en bijbehorende bijlage aan te bieden aan de raad.

8. Beantwoording vragen CDA en ChristenUnie over school in Bloemendal

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de fractie CDA; 
 2. In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen van de fractie ChristenUnie, volgens artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad.