Besluitenlijst 23 augustus 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 16 augustus 2022

2. HackShield campagne

Besluit:

 1. Instemmen met het opzetten van de campagne HackShield

3. Voorstel over principetoezegging realiseren extra woning, Speulderbosweg tussen 6 en 12 in Garderen (RO-MER)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een woning mogelijk te maken aan de Speulderbosweg tussen 6 en 12 in Garderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

4. Voorstel over gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Meentweg V’ van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Vel)

Besluit:

 1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
 2. in te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 2);
 3. het wijzigingsplan ‘Meentweg V’ met planidentificatie NL.IMRO.0203.1702-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 4. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 5. voor het wijzigingsplan ‘Meentweg V’ geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Verslag studiereis naar Aarhus van 29 juni t/m 1 juli 2022

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het verslag studiereis Aarhus 2022;
 2. De raad te informeren over dit collegevoorstel middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

6. Vaststelling subsidie Stichting Tiga Batang Air voor bouw leerlinghuis op Seram (Molukken)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de financiële verantwoording van de Stichting Tiga Batang Air voor de bouw van een opvanghuis voor scholieren op Seram (Molukken) en op basis daarvan de totale subsidie van €20.000,- voor de stichting definitief vast te stellen;
 2. In te stemmen met het overmaken van de laatste 25% van de subsidie (namelijk €5.000,-) aan de stichting, zodat hiermee de laatste aankopen voor het leerlinghuis gedaan kunnen worden;
 3. De stichting hierover te informeren via bijgevoegde conceptbrief.

7. Startnotitie CO2 reductieplan

Besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Startnotitie CO2 reductieplan gemeente Barneveld
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de raad

8. Voorstel over principetoezegging Briellaerdseweg 32 Barneveld (RO-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing en de buitenopslag mogelijk te maken aan de Briellaerdseweg 32 en 32a in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

9. Voorstel over vaststelling hogere waarden en vaststelling bestemmingsplan Het Wulperveld in Stroe (RO-Kui)

Besluit:

 1. Hogere waarden vaststellen als toelaatbare geluidsbelasting op basis van de Wet geluidhinder voor de woningen binnen het plangebied Het Wulperveld;
 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 3. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Raadsvoorstel over vaststelling van bestemmingsplan "Meentweg IV, partiële herziening Grenscorrecties" (RO-Goe)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering

11. Projectopdracht woningbouw Valkseweg – Dr. Willem Dreeslaan in Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde projectopdracht.