Besluitenlijst 22 september 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 15 september 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Motie Gemeente Noordoostpolder (Kosten Omgevingswet)

Besluit

Het college stemt in met de motie.

3. Aansluiting bij regionale geschillencommissie Ede/Arnhem/Nijmegen

Besluit

Aan te sluiten bij de Cao-geschillencommissie Netwerkregio Ede-Arnhem-Nijmegen-Achterhoek (en het daarbij behorend reglement regionale cao- geschillencommissie) en het aangaan van de overeenkomst regionale geschillencommissie.

Na vaststelling college:

  1. ter informatie naar de OR (alle 3 documenten);
  2. formele aanmelding bij de regionale geschillencommissie (overeenkomst ondertekenen en versturen);
  3. opname personeelshandboek (info medewerkers en reglement geschillencommissie).

4. Reactie op bod woonvisie door Woningstichting Barneveld

Besluit

In te stemmen met de gemeentelijke reactie op het bod op de woonvisie door Woningstichting Barneveld

5. Verrekening neveninkomsten collegeleden 2019-2020

Besluit

Akkoord te gaan met de inkomstenverrekening neveninkomsten over 2019-2020 achteraf voor zover van toepassing voor de betreffende collegeleden conform de bijgevoegde besluiten (gegevens al verwerkt in applicatie ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

6. Voorstel tot ongegrondverklaring bezwaarschrift SOC

Besluit

  1. Het bezwaarschrift van 6 juli 2020, gericht tegen het besluit van 28 mei 2020 (kenmerk 22005169) ongegrond te verklaren;
  2. De met het bestreden besluit buiten behandeling gestelde aanvraag voor een Tozo-bijstandsuitkering alsnog in behandeling te nemen in verband met bijzondere omstandigheden;
  3. Het voorblad van, de inhoud van en de bijlage bij dit collegevoorstel op grond van artikel 10 tweede lid sub e van de Wet openbaarheid van bestuur aan te merken als niet openbaar.

7. Informerende memo raad start open overleg bestuurskracht Scherpenzeel

Besluit

  1. De als bijlage bijgevoegde memo vast te stellen en deze ter kennisname van de gemeenteraad te brengen.

8. Memo participatie energieprojecten

Besluit

  1. Het college stelt de memo "Participatie bij energieprojecten" vast;
  2. Het college stelt bijgaande memo "Participatie bij energieprojecten" ter beschikking van de gemeenteraad.