Besluitenlijst 22 november 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 15 november 2022.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Wijziging gemeentelijke mandaatregeling (BER/jz)

Besluit:

 1. vaststellen van de gewijzigde gemeentelijke mandaatregeling;
 2. kennisnemen van de memo over budgethouders.

3. Voorstel over verlenen omgevingsvergunning Wolsbergerweg achter en naast 34 in Voorthuizen (RO-MER)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Omgevingsvergunning met kenmerk 2020W1352 te verlenen ten behoeve van de realisatie van een zonnepark;
 3. Voor de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Wijziging aanwijzing loco-gemeentesecretarissen (BER/jz)

Besluit:

 1. de aanwijzing van de huidige eerste loco-secretaris laten vervallen;
 2. mevrouw L.L. Mulder, directeur Samenleving, aanwijzen als nieuwe eerste loco-gemeentesecretaris;
 3. mevrouw J.F.M. Hollander, directeur Leefomgeving, aanwijzen als nieuwe tweede loco-gemeentesecretaris;
 4. mevrouw M. Reeuwijk, directeur In- en externe dienstverlening, aanwijzen als nieuwe derde loco-gemeentesecretaris.

5. Voorstel over principetoezegging vestigen niet-agrarische nevenactiviteit op de locatie Broekweg 6 in Stroe (RO-Wij)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het vestigen van een niet-agrarische nevenactiviteit in de vorm van een kleinschalig aannemersbedrijf mogelijk te maken aan de Broekweg 6 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

6. Voorstel over principetoezegging Kerkweg 19-25 in Kootwijkerbroek (RO-Vel)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ met één extra woning mogelijk te maken aan de Kerkweg 25 in Kootwijkerbroek en om de aanduiding ‘agrarische nevenactiviteit’ van het naastgelegen perceel Kerkweg 19 te verwijderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

7. Vaststellen wijzigingsplan Garderbroekerweg XXVI (RO-Bui)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan Garderbroekerweg XXVI van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1685-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan Garderbroekerweg XXVI geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Principebesluit toevoegen woning Essenerweg 75/77, Kootwijkerbroek (RO-Bui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning mogelijk te maken aan de Essenerweg 75/77 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

9. Evaluatie Ecologische Verbindingszones in Gelderland

Besluit:

 1. kennis te nemen van de informatiebrief van de provincie ten aanzien van de Evaluatie Ecologische Verbindingszones in Gelderland.

10. Eindevaluatie project Groene schoolpleinen V&I-Let

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de eindevaluatie project groene schoolpleinen
 2. In te stemmen met het verzoek om het overgebleven budget in te zetten voor scholen die nog nieuwbouw krijgen
 3. De eindevaluatie ter kennisneming naar de raad te sturen

11. 5 activiteiten uit te voeren in 2023 binnen Tijdelijke Subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval 2023-2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de 5 activiteiten om uit te voeren binnen de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval 2023-2024

12. Vogelgriep

Besluit:

 1. Instemmen met verzending bijgevoegde brief aan minister Adema inzake preventieve ruimingen vogelgriep, ter afhandeling van Motie 11 van 9 november 2022;
 2. een afschrift van deze brief toesturen aan de gemeenteraad.

13. Welkomstborden in Veluwestijl

Besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek van de Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV) om op de toegangswegen naar Voorthuizen borden in Veluwestijl te plaatsen met daarop "Welkom in Voorthuizen".
 2. In te stemmen dat de gemeente en de OVV ieder de  helft van de kosten voor rekening nemen voor het ontwikkelen, het plaatsen en het beheer en onderhoud voor de eerste vijf jaar (in totaal circa €16.193,-):
 3. in te stemmen om de gemeentelijke kosten van €8.097,- (= de helft van €16.193,-) te dekken uit de bestaande begroting ‘post 6012 (promotie economische bedrijvigheid)’.
 4. In te stemmen om het Routebureau Veluwe de opdracht te verstreken om de borden te ontwikkelen en te plaatsen;
 5. In te stemmen dat de gemeente na de eerste vijf jaar de kosten voor beheer en onderhoud van de welkomstborden - te weten €455,- per jaar - voor haar rekening neemt en deze kosten te dekken uit de bestaande begroting ‘post 6012 (promotie economische bedrijvigheid)’.
 6. in te stemmen om na te gaan of er in de gemeentelijke kernen Garderen en Kootwijk ook behoefte is aan borden “Welkom in Garderen” respectievelijk “Welkom in Kootwijk”.
 7. in te stemmen om ook voor Kootwijk en Garderen dezelfde verdeelsleutel te hanteren betreffende de financiering, waarbij de gemeente en het dorp beide 50% betalen, uitgaande van een maximum van zeven borden per kern.

14. Collegevoorstel deelname pilot 'Nu Niet Zwanger' (SOC-TOP)

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van de pilot 'Nu Niet Zwanger' voor het voorkomen van ongeplande en onbedoelde zwangerschappen.
 2. De kosten voor deze pilot te dekken uit de Kansrijke Start-middelen.

15. Voorstel over principetoezegging Lange Zuiderweg 130 Voorthuizen (RO-Vee)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering mogelijk te maken aan de Lange Zuiderweg 30,  Voorthuizen;
 2. Medewerking aan functieverandering is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde gemeentelijke standaarden en regelingen waaronder onder andere de sloopmeter- en  bijgebouwenregeling.

16. Raadsmemo informeren bijstelling verwacht overschot 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsmemo en deze aan de raad door te sturen.