Besluitenlijst 22 juni 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 15 juni 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Wijziging Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (SOC-Fral)

Besluit:

1. In te stemmen met de Eerste wijziging Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Barneveld.

3. Deelname VNG-aanbesteding GT-Mobiel 3 (BDV-GIJ)

Besluit:

 1. Gemeente Barneveld aan te melden als deelnemer voor GT Mobiel 3 en daarmee
 2. de VNG te machtigen en volmacht te verlenen om namens de gemeente Barneveld de aanbestedingsprocedure uit te voeren, raamovereenkomsten te sluiten en het uitvoeren van het contractbeheer.

4. Beantwoorden vragen ChristenUnie inzake onderwijshuisvesting (V&I kok)

Besluit:

In te stemmen met het beantwoorden van de vragen van de ChristenUnie over onderwijshuisvesting door de brief in de bijlage

5. Vragen over geitenmoratorium

Besluit:

Instemmen met de beantwoording.

6. Voorstel over principetoezegging omzetten en verwijderen van bestemmingen en aanduidingen aan de Garderbroekerweg 59 en 63 en de Kapweg 20A in Kootwijkerbroek (RO-Dek)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bestemmingswijzigingen mogelijk te maken aan de Garderbroekerweg 59 en 63 en Kapweg 20A in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

7. Voorstel over principetoezegging (her)bouw drie woningen aan de Garderbroekerweg 78 in Kootwijkerbroek (RO-Dek)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de herbouw van een woning en de bouw van twee extra woningen mogelijk te maken aan de Garderbroekerweg 78 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

8. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Stationsweg 123 in Barneveld (RO-Bou)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 26 mei 2021 in de zaak Stationsweg 123 in Barneveld;
 2. De aanvraag af te wijzen.

9. Vaststelling subsidie Go Barneveld 2020

Besluit:

 1. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 en de bijbehorende jaarrekening van Go Barneveld (stichting toeristisch aanjaagteam Barneveld) met accountantsverklaring.
 2. Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening de door de gemeente verleende subsidie van €50.000,- voor het boekjaar 2020 definitief vaststellen.
 3. Dit besluit aan Go Barneveld mededelen via bijgevoegde concept brief.

10. Verdeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen eerste helft 2021 (SOC-Vele)

Besluit:

 1. In te stemmen met verdeling van het beschikbare bedrag ad € 276.400 binnen de subsidieregeling Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen voor de eerste helft 2021 conform bijlage 1.
 2. Bijlage 3 op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, aan te merken als niet-openbaar voor onbepaalde tijd.
 3. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

11. Beantwoording vragen Pro'98 over kleurrijke oversteekplaatsen

Besluit:

1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro'98 conform bijgevoegde conceptbrief.

12. Reactie op vragen GS Gelderland t.a.v. kernenergie

Besluit:

1. In te stemmen met de reactie op de vragen van GS Provincie Gelderland over Kernenergie

13. Verzoek afsluiting groenstrook Holzenbosch

Besluit:

1. Verzoek van de bewoners om de groenstrook af te sluiten af te wijzen.
2. Bewoners informeren conform bijgaande conceptbrief.

14. Overeenkomst civiele werken op aansluiting A30 afslag 5 (RO-Wag)

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst inclusief bijlagen.
 2. De overeenkomst ondertekend namens de gemeente toe te sturen aan Rijkswaterstaat voor ondertekening.

15. Verslag van bevindingen en accountantsverklaring bij jaarrekening 2020

Besluit:

 1. Kennisnemen van, en instemmen met, bijgevoegde stukken.
 2. De bijgevoegde stukken aanbieden aan de raad.