Besluitenlijst 22 augustus 2023

De besluiten

1. Besluitenlijsten 18 en 25 juli 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beleidsnota subsidie ontplofbare oorlogsresten

Besluit:

1. Vaststellen van de beleidsnota subsidie ontplofbare oorlogsresten en deze aanbieden aan de raad via ingekomen stukken rubriek B.

3. Definitief Ontwerp integrale aanpak Hessenweg

Besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsmemo en aan de raad voor te leggen.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Speulderbosweg IV, Garderen (PBB-Mer)

Besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

5. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Essenerweg XIX

Besluit:

 1. 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Vaststelling wijziging Broekweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2012

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Broekweg II” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1733-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

7. Voorstel over principetoezegging Heetweg 8-01 en 8-02 in Kootwijk (PBB-Pat)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om met een wijzigingsbevoegdheid de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit’ te verwijderen aan de Heetweg 8-01 en 8-02 in Kootwijk;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

8. Voorstel over principetoezegging het realiseren van drie woningen aan de Jan van der Heydenstraat ong. in Kootwijkerbroek (PBB-Mer)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om drie woningen mogelijk te maken aan de Jan van der Heydenstraat ong. in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

9. Voorstel over principetoezegging Kieftveen 39 en 41 in Voorthuizen (PBB-Kui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de woonbestemming te wijzigen aan de Kieftveen 39-41 in Voorthuizen conform de vergunde situatie;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

10. Voorstel over principetoezegging Puurveenseweg 29-31 Kootwijkerbroek (PBB-Blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woongebouw met twee eenheden mogelijk te maken tussen de Puurveenseweg 29 en 31 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

11. Voorstel over principetoezegging voor de bouw van een woningen ten oosten van Noordenweg 41 in Voorthuizen (PBB-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om ten oosten van Noordenweg 41 in Voorthuizen de bouw van een woning mogelijk te maken;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

12. Wijziging GR Regio De Vallei

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van Regio De Vallei en deze door te geleiden naar de raad;
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze te geven op het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei;

13. Beslissing op bezwaar herhaald Woo-verzoek

Besluit:

 1. Het bezwaar ongegrond verklaren;
 2. Het bestreden besluit in stand laten;
 3. De bijlagen bij dit collegevoorstel als niet-openbaar aanmerken, als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, onder e van de Wet open overheid.

14. Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale aanpak isolatie (LEE-Nou)

Besluit:

 1. In te stemmen met het aanvragen van de gelden uit de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie.
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad.

15. 17e voortgangsrapportage woningbouw gemeente Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen te stemmen met het gestelde in de 17e voortgangsrapportage woningbouw in gemeente Barneveld.
 2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).

16. Raadsvoorstel over vaststelling van bestemmingsplan "De Lanen-Oost" (PBB-Goe)

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgaande anterieure overeenkomst (concept);
 2. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan De Lanen-Oost’;
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 4. Hogere waarden vast te stellen als toelaatbare geluidsbelasting op basis van de Wet geluidhinder voor de woningen, zoals benoemd in het bijgevoegde document ‘Besluit hogere waarden Wet geluidhinder’; en
 5. Het advies met bijlagen voor zover het beslispunt 1. betreft als niet openbaar aanmerken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b en e van de Woo.

17. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Roelenengweg 148 in Voorthuizen(RO-Bou)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 19 juli 2023 in de zaak Roelenengweg 148;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Roelenengweg 148 toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

18. Beantwoorden vragen lokaal belang waterberging bij scholen

Besluit:

1. In te stemmen met het beantwoorden van de vragen van Lokaal Belang over waterberging bij scholen door de brief in de bijlage.

19. Brief opwek duurzame energie in Barneveld tbv RES Foodvalley

Besluit:

 1. 1. In te stemmen met de brief stand van zaken duurzame opwek energie Barneveld
 2. 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

20. Zienswijze NRD PlanMER Wespendief en Wind Veluwe

Besluit:

 1. In te stemmen met zienswijze voor de NRD PlanMER Wespendief en Windenergie Veluwe
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

21. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Postweg VII”, De Glind (PBB-Mer)

Besluit:

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

22. Voortgangsrapportage Duurzaamheid en actieagenda Circulaire Economie

Besluit:

 1. Vaststellen van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het Programma Duurzaamheid;
 2. Vaststellen van de actieagenda Circulaire Economie;
 3. Ter kennisname delen van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage en de actieagenda Circulaire Economie met de gemeenteraad via begeleidend raadsmemo.

23. Pilot huisvesting arbeidsmigranten

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsmemo en dit niet-openbaar te verklaren totdat de participatie met de omwonenden is opgestart.
 2. De raad te verzoeken om 1 initiatief verder in procedure te brengen en daarmee ten aanzien van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten te mogen afwijken van de vastgestelde beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten (128 plaatsen in plaats van 100).

30. Regio De Vallei - aanleverovereenkomst ARN

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorgenomen-besluit van Regio De Vallei om de aanleverovereenkomst voor de verwerking van huishoudelijk restafval met ARN op te zeggen per 1 april 2025;
 2. Wethouder M.H.J. Pluimers te machtigen om Regio De Vallei schriftelijk te informeren over uw beslissing onder 1. en om tijdens de betreffende AB/DB-vergadering van Regio De Vallei hierover haar stem overeenkomstig dit voorstel uit te laten brengen;
 3. Het voorblad, de inhoud van dit collegevoorstel en de bijlagen op grond van artikel 5.1 vierde lid van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

31. Koopovereenkomst grond t.b.v. speelvoorziening en infrastructuur

Besluit:

 1. Instemmen met koopovereenkomst inzake een perceel t.b.v. bovenwijkse speelvoorziening en infrastructuur.
 2. Het advies met bijlagen als niet openbaar aanmerken op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b en e van de Woo.