Besluitenlijst 21 september 2021

De besluiten

1. Besluitenlijsten 14 september 

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Subsidieregeling peuteropvang 2022

Besluit:

 1. De Subsidieregeling peuteropvang gemeente Barneveld vast te stellen.
 2. Het Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Barneveld 2022 vast te stellen.

3. De Burgt (RO-Rek)

Besluit:

 1. In te stemmen met de actualisatie van het stedenbouwkundig plan de Burgt.
 2. Het geactualiseerde stedenbouwkundig plan als basis te gebruiken voor het ontwerpen van de volgende fasen in de Burgt.

4. Evaluatie cultuureducatie 2020-2021 (SOC-Vele)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie Cultuureducatie Barneveld 2020-2021;
 2. Dit collegebesluit en bijlage ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

5. Vormvrije m.e.r.-beoordeling van het bestemmingsplan Oostbroek I

Besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegd besluit dat ten behoeve van het vaststellen van het bestemmingsplan “Oostbroek I” te Kootwijkerbroek geen milieueffectrapportage behoeft te worden uitgevoerd.

6. Beslissing op bezwaarschrift afwijzen correctieverzoek BPR (B&D-Ber)

Besluit:

 1. Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift ongegrond verklaren, het bestreden besluit in stand laten; alsmede het verzoek om kostenvergoeding afwijzen; en
 3. De bijlagen bij dit collegevoorstel niet-openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

7. (Her) benoeming voorzitter adviescommissie bezwaarschriften -

Besluit:

1. mevrouw mr. I.P.C. van Wamel-Geene met ingang van 1 november 2021 her te benoemen tot voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften voor de periode van drie jaar;

8. Beslissingen op bezwaar Kerkstraat 35 in Voorthuizen (RO-Hoe)

Besluit:

 1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. De bezwaren ontvankelijk te verklaren;
 3. De bezwaren deels gegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit in stand te laten met verbeterde motivering;
 5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. De hoogte van de verschuldigde dwangsommen wegens het niet tijdig beslissen op de bezwaren vast te stellen op respectievelijk € 1.217,- en € 812,-;
 7. Bezwaarden op de hoogte te stellen door middel van de bijgevoegde beschikkingen