Besluitenlijst 21 februari 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 14 februari 2023

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Amersfoort

Besluit:

 1. De Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Amersfoort vast te stellen;
 2. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Wonen (de heer Wijnne) om de Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Amersfoort te ondertekenen op 13 maart tijdens een bijeenkomst voor alle Woondeals in de provincie Utrecht in aanwezigheid van de Minister van VRO;
 3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3. Regionaal Programma Wonen en Werken Regio Amersfoort januari 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het tweede regionale Programma Wonen en Werken Regio Amersfoort.

4. Beslissing bezwaarschriften e-laadplekken Cannenburg (Ber/jz)

Besluit:

 1. Kennisnemen van het advies van de bezwaarcommissie;
 2. De bezwaarschriften ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten;
 3. De bijlagen bij dit collegevoorstel als niet-openbaar aanmerken in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid.

5. Evaluatie 2022 & Uitvoeringsplan GIAR 2023 (SL-HEM)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Uitvoeringsplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2022;
 2. Instemmen met het Uitvoeringsplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2023;
 3. Het Uitvoeringsplan 2023 en de evaluatie van het uitvoeringsplan 2022 ter kennisname sturen naar de gemeenteraad.

6. Voorstel over principetoezegging Wolweg 79 in Stroe (PBB-Nie)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om herstel van de Rijkszaadeest met een recreatieve functie mogelijk te maken aan de Wolweg 79 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

7. Jaarverslag FG 2022

Besluit:

 1. Het bijgevoegde Jaarverslag FG 2022 vast te stellen;
 2. De memo en het Jaarverslag FG 2022 via rubriek B ter kennisname te doen toekomen aan de gemeenteraad;
 3. Ter voldoening aan de verplichte registratie en publicatie het Jaarverslag FG 2022 op de website van de gemeente te plaatsen.

8. Raadsinformatiebrief RPLG Foodvalley (RO-Bos)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief over het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley, met bijbehorende bijlagen;
 2. Deze Raadsinformatiebrief met bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad.

9. Beantwoording vragen Pro'98 over verkeerssituaties in Garderen

Besluit:

 1. In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro'98 conform bijgevoegde conceptbrief.

10. Reactie Initiatiefvoorstel Inclusieve taal - DV/dLa

Besluit:

 1. Instemmen met de bijgevoegde Raadsmemo Inclusieve Taal en deze ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.