Besluitenlijst 21 december 2021

De besluiten

1. Besluitenlijsten 14 december 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Dekking kosten Human Capital-programma regio Foodvalley

Besluit:

Het college besluit tot:

 1. Kennis te nemen van de activiteiten van het Human Capital programma regio Foodvalley;
 2. De kosten van dit programma voor 2021 en 2022 te dekken vanuit het economisch activiteiten-budget en een gedeelte van de ESF-middelen.

3. Evaluatie functieveranderingsbeleid (RO-Gij)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van het regionale functieveranderingsbeleid en de voorgestelde vervolgaanpak.
 2. In te stemmen met het starten van een pilot omtrent gedeeltelijke functieverandering.
 3. De raad te informeren over de evaluatie van het functieveranderingsbeleid en de vervolgaanpak conform bijgevoegde raadsmemo.

4. Interne controle plan 2021

Besluit:

 1. Het interne controle plan 2021 vaststellen.

5. Intrekken Horecabeleid & kennisgeving evaluatie terrastijden

Besluit:

 1. Het intrekken van de nota horecabeleid 2016-2020;
 2. Het kennisnemen van informatiebladen voor de commerciële horeca en (sport)verenigingen;
 3. Dit collegevoorstel ter kennisname naar de raad doen toekomen;
 4. Het kennisnemen van de evaluatie verruiming terrastijden.

6. Voorstel beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Belang over de aanplant van openbaar groen

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Belang over de aanplant van openbaar groen.

7. Normenkader 2021

Besluit:

 1. Akkoord te gaan het opgestelde normenkader en toetsingskader 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de auditcommissie.

8. Continuering verzekering risicodekking APPA-kapitaal overlijden/pensioen collegeleden per 1 januari 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het voortzetten van een overeenkomst met de AGP-Groep in Heerlen voor de risicodekking APPA-kapitalen en uitvoering APPA-wachtgelden voor collegeleden met startdatum 1 januari 2022 en een looptijd van 2 jaar met de optie tot twee maal met twee jaar verlengen, met een maximale periode van zes jaar, met handhaving van de contractuele voorwaarden in de op 8 november 2011 getekende overeenkomst;
 2. In te stemmen dat burgemeester volmacht verleent aan Algemeen directeur/gemeentesecretaris om de overeenkomst met APG aan te gaan en aanvullende stukken te ondertekenen waarmee opdracht wordt verleend ter continuering van de verzekering van de zittende collegeleden bij APG met ingang van 1 januari 2022.

9. Onderhandelaarsakkoord Cao Gemeenten 2021 – 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao Gemeenten 2021-2022.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Traa-Hunnenweg, partiële herziening Buitengebied 2012” in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

11. Voorstel over principetoezegging gewijzigde functieverandering aan de Horselerweg 15 in Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bestemmingen ‘Bedrijf - Landelijk’ en ‘Wonen’ te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijf – Niet agrarisch’ om een niet-agrarisch bedrijf mogelijk te maken aan de Horselerweg 15 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” gedeeltelijk te herzien.

12. Vaststellen parameters grondexploitaties (MPG 31-12-2021) (RO-Ble)

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde parameters ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2021 zoals opgenomen in bijgaande memo 'Parameters grondexploitaties (MPG 31-12-2021).

13. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden: uitvoering taken 2022 Wet verplichte GGZ  (SOC-JVA)

Besluit:

 1. De opdracht voor het uitvoeren van taken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg door de  VGGM te verlengen voor 2022.

14. Voorstel over principetoezegging veranderde indeling van het perceel alsmede het aanduiden ‘kleine woning’ op het perceel Drieënhuizerweg 11-11a in Kootwijkerbroek (RO-Bou)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de veranderde indeling van het perceel alsmede het aanduiden van een ‘kleine woning’ aan de Drieënhuizerweg 11-11a in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

15. Wijziging van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld (SOC-Koe)

Besluit:

 1. Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld vaststellen.
 2. Wijziging met terugwerkende kracht tot 1 september 2021 in werking laten treden.

16. Aanvraag ondersteuningsbudget Lokaal Preventieakkoord (SOC-CK)

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanvraag van ondersteuningsbudget om tot een lokaal preventieakkoord te komen.
 2. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen.

17. Addendum bij contract leerlingen- jeugdwetvervoer en gymvervoer(SOC-FET)

Besluit:

 1. In te stemmen met het addendum behorende bij de vervoersovereenkomst leerlingenvervoer & jeugdwetvervoer voor de uitvoerder Munckhof Bv.
 2. In te stemmen met het addendum behorende bij de vervoersovereenkomst gymvervoer voor de uitvoerder Noot Bv.
 3. Wethouder P.J.T van Daalen volmacht te verlenen om het addendum behorende bij de vervoersovereenkomst van het leerlingenvervoer & jeugdwetvervoer voor de gemeente Barneveld te ondertekenen.
 4. Wethouder P.J.T van Daalen volmacht te verlenen om het addendum behorende bij de vervoersovereenkomst van het gymvervoer te ondertekenen.

18. Beantwoording raadsvragen CDA kinderopvang (SD-BOM)

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door CDA over de aanvragen kinderopvang in relatie tot luchtkwaliteit.

19. Beantwoording vragen CU Collectieve Zorgverzekering voor Minima (SOC-Ker)

Besluit:

 1.  Instemmen met bijgevoegde brief ter beantwoording vragen ChristenUnie over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

20. Beantwoording vragen Pro'98 over 30 km/uur in de bebouwde kom

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Pro'98 conform bijgevoegde conceptbrief.

21. Benoeming lid van de Raad van Toezicht van het CJG Barneveld (SOC-Ess)

Besluit:

 1. Instemmen met de benoeming van M.J Trouwborst als lid van de Raad van Toezicht van het CJG Barneveld.
 2. Vaststellen van Rooster van aftreden Raad van Toezicht CJG Barneveld.

22. Motorische screening op basisscholen in de gemeente Barneveld (SOC-CK)

Besluit:

 1. In te stemmen met het aanbieden van motorische screening aan alle basisscholen in de gemeente Barneveld.
 2. In te stemmen met de inzet van een deel van het budget van de structurele beleidstoevoeging 'Stimuleren van sportieve initiatieven' ad € 15.000,-
 3. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen.

23. Invoering elektronische handtekening (B&D-Ber)

Besluit:

 1. Instemmen met integrale invoering van een elektronische geavanceerde handtekening voor uitgaande gemeentelijke documenten waarvoor ondertekening verplicht of bewijsrechtelijk wenselijk is.
 2. Ermee instemmen dat andere uitgaande gemeentelijke documenten dan bedoeld bij beslispunt 1, na afronding van de invoering van de elektronische handtekening, standaard niet voorzien worden van een (elektronische) handtekening.

24. Motie 'LTA-keuzes maken en een realistische planning'

Besluit:

 1. Instemmen met het memo, waarin wordt aangegeven welke stappen zijn er worden gezet, waarmee aan de bij de Kadernota 2022-2025 aangenomen motie gevolg is gegeven;
 2. Dit memo ter kennisname aan de raad aanbieden.

25. Raadsvragen van de fractie van de CU inzake de bomenkap aan de Kerkstraat-Rembrandtstraat in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de conceptbeantwoording.

26. Raadsvragen van de fractie van de LB inzake de bomenkap aan de Kerkstraat-Rembrandtstraat in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de conceptbeantwoording.

27. Tentoonstelling Open je Ogen (B&D/Klein)

Besluit:

In te stemmen met het organiseren van de tentoonstelling Open je Ogen in de periode 9 februari tot 2 maart 2022.

28. Wijziging Uitvoeringsbepalingen APV (B&D/Ber)

Besluit:

Vaststellen van het in concept bijgevoegde besluit tot wijziging van de Uitvoeringsbepalingen APV gemeente Barneveld.

29. Eindevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (V&I-Bru)

Besluit:

 1. In te stemmen met de eindevaluatie van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie.
 2. De evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de raad.

30. Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissies

Besluit:

 1. Met ingang van 1 februari 2022 de heer mr. G.J. Vleerbos, mevrouw mr. S.E. Eissens-Eigenhuis en mevrouw mr. W.E.M. Timmerman te benoemen tot externe leden/plaatsvervangend voorzitters van de adviescommissie bezwaarschriften bij het college voor de periode van één jaar. En bij gebleken geschiktheid deze periode met drie jaar te verlengen tot 1 februari 2026.
 2. De raad via rubriek F van de Lijst van ingekomen stukken voor te stellen de heer mr. G.J. Vleerbos, mevrouw mr. S.E. Eissens-Eigenhuis en mevrouw mr. W.E.M. Timmerman per 1 februari 2022 te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter bij de commissie behandeling bezwaarschriften bij de gemeenteraad voor de periode van één jaar. En bij gebleken geschiktheid deze periode met drie jaar te verlengen tot 1 februari 2026.
 3. De raad via rubriek F van de Lijst van ingekomen stukken voor te stellen mevrouw mr. I.P.C. van Wamel-van Geene van 1 februari 2022 tot 1 november 2024 tot voorzitter van de commissie behandeling bezwaarschriften bij de gemeenteraad te benoemen. En bij gebleken geschiktheid deze periode met 4 jaar te verlengen tot 1 november 2028.

31. Beantwoording vragen CU duurzaamheidslening

Besluit:

 1. In te stemmen met de vraagbeantwoording zoals voorgesteld in bijgevoegde brief

32. Jaarwisseling 2021-2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de genoemde werkwijze;
 2. Dit voorstel als vertrouwelijk/niet openbaar vast te stellen. Deze vertrouwelijkheid op te heffen op 2 januari 2021.
 3. Dit voorstel ter kennisneming aan de gemeenteraad (rubriek B, ingekomen stukken) aan te bieden.

33. Afdoening Motie Ambon 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de door de Molukse Contactgroep ingediende projectvoorstellen in verband met het geven van uitvoering aan de motie van de gemeenteraad dd. 13 november 2019;
 2. Kennis te nemen van het advies van de Molukse Contactgroep inzake de verdeling van het bedrag dat de gemeenteraad hiervoor heeft vrijgemaakt (i.c. € 60.000,-);
 3. Kennis te nemen van hoe de drie projecten verantwoording over de besteding van de gelden zullen doen;
 4. Akkoord te gaan met het uitbetalen van 3 x € 20.000,- aan de drie projecten;
 5. De gemeenteraad hierover te informeren.