Besluitenlijst 20 oktober 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 13 oktober 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

 

2. 30 km/uur gedeelten Amersfoortsestraat en Schoutenstraat

Besluit

In te stemmen met het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur op gedeelten van de Amersfoortsestraat en Schoutenstraat en hiervoor een verkeersbesluit nemen.

3. Actualisatie PDV-beleid regio Foodvalley

Besluit

Het college wordt gevraagd:

 1. Kennis te nemen van de concept-PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025;
 2. Het voorliggende concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het regiobestuur Regio Foodvalley ten aanzien van de concept-Actualisatie PDV-beleid regio Foodvalley.

4. Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie (RO-MER)

Besluit

Leden opnieuw benoemen als lid van de monumentencommissie voor een periode van een jaar.

5. Veegbesluiten uitgewerkte lokale regelingen van de raad en van het college (B&D-Ber)

Besluit

 1. De raad voorstellen om uitgewerkte raadsverordeningen en -regelingen in te trekken conform het bijgevoegde raadsvoorstel en het daarbij gevoegde concept-raadsbesluit;
 2. Intrekken van uitgewerkte collegeregelingen conform het bijgevoegde concept-collegebesluit.

6. Voorstel over beantwoording vragen van Lokaal Belang over de aanvraag van een antennemast, op grond van artikel 42 van de Organisatie verordening (RO-Bui)

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de vragen van Lokaal belang.

7. Voorstel over principetoezegging realiseren 5 woningen nabij de Nachtegaalweg 17 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om aan de Nachtegaalweg 17 in Kootwijkerbroek 5 woningen mogelijk te maken in het kader van het functieveranderingsbeleid;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

8. Voorstel voor bestemmingswijziging Lankerenseweg 35-39 in Voorthuizen (RO-Boe)

Besluit

 1. Mee te werken aan het verzoek om het agrarisch bedrijf naar wonen te bestemmen op het perceel Lankerenseweg 35-39 in Voorthuizen;
 2. hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te wijzigen en in te stemmen met de ter visie legging van het ontwerpwijzigingsplan “Lankerenseweg VI”;
 3. op voorhand het ontwerpwijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0203.1612-0002 vast te stellen, voor het geval er geen zienswijzen worden ingediend. Als datum van vaststelling geldt dan de eerste dag na het einde van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan.