Besluitenlijst 20 december 2022

De besluiten

1        Besluitenlijst 13 december 2022.

Voor kennisgeving aangenomen.

2        Voorstel over vaststellen wijzigingsplan "Lunterseweg II" (RO-San)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Lunterseweg II” van het bestemmingsplan De Burgt - Veller e.o. met planidentificatie NL.IMRO.0203.1668-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Lunterseweg II” geen exploitatieplan vast te stellen.

3        Voorstel over vaststellen bestemmingsplan "Valkseweg XXIV, partiële herziening Buitengebied 2012" (RO-San)

Besluit:

 1. het bestemmingsplan “Valkseweg XXIV, partiële herziening Buitengebied 2012” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1679-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het bestemmingsplan “Valkseweg XXIV, partiële herziening Buitengebied 2012” geen exploitatieplan vast te stellen.

4        Voorstel over principetoezeggingen Heideweg 16 (RO-Nie)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om één extra woning mogelijk te maken aan de Heideweg 16 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;

5        Subsidie TOF (Sam-SO)

Besluit:
1.    Stichting TOF een incidentele subsidie toe te kennen van € 30.000,-, gedekt uit bestaande middelen.

6        Straatnaamgeving Veenburgerhof

Besluit:
1.    Aan de nieuwe openbare ruimte in Zwartebroek met ingang van 1 februari 2023 de naam 'Veenburgerhof' toe te kennen.

7        Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012 te Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

8        Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Hoofdstraat II" Voorthuizen. (RO-BOU)

Besluit:

 1. het bestemmingsplan “Hoofdstraat II” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1691-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

9        Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 - geen hamerstuk

Besluit:

 1. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 vast te stellen.
 2. De voor het Programma bestemde kredieten op te nemen in het uitvoeringsplan MIP 2023 voor een totaal bedrag van 10.722.930 euro.
 3. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 ter informatie aan de raad aan te bieden (rubriek B).

10        Muziek Theater Barneveld begroting 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2023;
 2. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2023;
 3. In te stemmen met subsidieverlening van € 418.040,- aan MTB, waarvan € 268.946,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater;
 4. Het aanvullend benodigde budget van incidenteel € 28.000,- in 2023 en structureel € 18.000,- dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en de financiële consequentie te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023;
 5. Dit voorstel ter kennisname aan de raad te verzenden.

11        Matiging huurindexering maatschappelijk vastgoed 2023

Besluit:

 1. De indexatie van de huurprijs voor maatschappelijke huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed per 1 januari 2023 te matigen en te beperken tot 4,75%.
 2. De structurele financiële consequenties in de 1e tussenrapportage 2023 te verwerken
 3. Dit voorstel ter kennisname aan de raad te verzenden

12        Kaderbrief regio Foodvalley 2024-2027

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027;
 2. Het voorliggende concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen;
 3. De gemeenteraad voor te stellen als bedenking op de concept Kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027 aan het college ter kennis te brengen dat de definitieve afweging over de financiële bijdrage van Barneveld aan de regionale programma's bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling wordt gemaakt.

13        Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

Besluit:
Raadsmemo Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing voor kennisgeving aangenomen.

14        Correctie inleg regiogemeenten Regio Deal

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met het voorstel van de regio om vanuit Barneveld €60.586 bij te dragen om het tekort van €361.000 in de Regio Deal Foodvalley te dekken;
 2. De aanvullende bijdrage aan de regiodeal op te nemen in de kadernota 2024 en indien mogelijk te dekken binnen bestaande middelen.

15        Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein

Besluit:
In te stemmen met de benoeming van de heer Willem Massier als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

16        Uitkomst verkeersonderzoek “Visie wegcategorie De Vaarst en vervolg"  (V&I - Wer)

Besluit:
Gevraagde beslissing

 1. kennisnemen van het rapport “Visie wegcategorie Troelstralaan” die is opgesteld door RoyalHaskoningDHV als uitvoering van de GVVP-maatregel 165, uit het GVVP- maatregelenpakket 2022.
 2. kennisnemen van de memo "uitkomst verkeersonderzoek -Visie wegcategorie Troelstralaan-" en vervolg
 3. instemmen met het advies in de memo om geen 30 km/uur in te stellen op genoemde wegen maar wel de kruispunten / oversteeklocaties bij het JFC en Oostlaan op te nemen in het GVVP-maatregelenpakket 2023 om te onderzoeken of deze beter kunnen worden ingericht.
 4. het besluit ter kennisname aanbieden aan de raad.

17        Verkeersonderzoek Centrum Voorthuizen

Besluit:

 1. Kennisnemen van de rapportage ‘Parkeer- en verkeerscirculatieonderzoek centrum Voorthuizen’
 2. De bevindingen uit de rapportage met betrekking tot de afwikkeling van verkeer op met name de Hoofdstraat, Koninginnelaan en Smidsplein als basis te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het centrum van Voorthuizen;
 3. De bevindingen uit de rapportage ten aanzien van parkeren als basis te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het centrum van Voorthuizen;
 4. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen.