Besluitenlijst 20 april 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 13 april 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging buitenopslag en puinbreken, Westerhuisweg 30 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

 1. In principe alleen mee te werken aan het verzoek om de verplaatsing van een deel van de buitenopslag mogelijk te maken aan de Westerhuisweg 30 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

3. Programmabegroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 en Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Omgevingsdienst De Vallei (RO-Hoe)

Besluit

 1. De programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2021 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 aan de raad aan te bieden;
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021;
 3. De raad voor te stellen om de extra bijdrage van € 86.000, die uit de ontwerpbegroting voortvloeit, structureel mee te nemen in de kadernota en de programmabegroting;
 4. De raad voor te stellen om de restitutie van € 15.000 uit het jaarresultaat 2020 vrij te laten vallen in het resultaat 2021.

4. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Valleihopper (SOC-Kra)

Besluit

Het raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Valleihopper aan de gemeenteraad aan te bieden.

5. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Apeldoornsestraat- Roelenengweg" (RO-BOU)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Collegevoorstel schriftelijke vragen Lokaal Belang 12 april 2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de door Lokaal Belang gestelde schriftelijke vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening.
 2. De vragen te beantwoorden middels de bijgevoegde concept-brief.

7. Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barneveld (SOC-SO)

Besluit

 1. De 'Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barneveld' vast te stellen.
 2. De huidige 'Beleidsregels schuldhulpverlening Barneveld', gepubliceerd op 2 augustus 2012, in te trekken.
 3. De 'beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barneveld' op gebruikelijke wijze te publiceren.
 4. De 'beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barneveld' ter kennisgeving aan de bieden aan de raad (via rubriek B).

8. Gemeentelijk Rioleringsplan; water- en rioleringsvisie en -programma Barneveld

Besluit

 1. In te stemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 - 2026;
 2. Het GRP ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad.

9. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Nachtegaalweg 9 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van april 2021 in de zaak Nachtegaalweg 9 in Kootwijkerbroek;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor de Nachtegaalweg 9 in Kootwijkerbroek toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

10. Voorstel over principetoezegging Van Wijnbergenlaan 7 Barneveld (RO-Vee)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om bestemming te wijzigen van ‘Tuin’ naar ‘Wonen – 1’ om de realisatie van één extra woning mogelijk te maken aan de Van Wijnbergenlaan 7 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

11. Voorstel over principetoezegging voor het adres Hulstweg 5 in Kootwijkerbroek (RO-Blo) in

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering en de bouw van een woning mogelijk te maken aan de Hulstweg 5 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

12. Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0

Besluit

 1. De RES FoodValley 1.0 middels bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

13. Voorlopige Jaarrekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022-2025 van Regio Foodvalley

Besluit

Het college wordt voorgesteld om de raad het volgende voor te stellen:

 1. kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Regio Foodvalley;
 2. geen zienswijzen indienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2022-2025 van de Regio Foodvalley;
 3. de structurele extra bedrijfsvoeringskosten ad. € 9.285 mee te nemen bij het opstellen van de Kadernota en Programmabegroting 2022.

14. PH-Ro sanering verkeerslawaai kern Barneveld

Besluit

 1. vaststellen van het saneringsprogramma (UKS) met bijlagen (bijlage UKs, rapport Barneveld (akoestisch onderzoek).
 2. vaststellen van de zienswijzennota.

15. Pilot lokale regievoering MO-trajecten 2021-2022 (SOC-GOUD)

Besluit

 1. Het afsprakenkader 'Pilot lokale regievoering MO-trajecten 2021/2022' vast te stellen.
 2. Op grond van de gemeentewet, artikel 171, de burgemeester dit afsprakenkader te laten ondertekenen.

16. Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Regio De Vallei

Besluit

De raad voor te stellen met betrekking tot de jaarrekening en begroting Regio De Vallei:

 1. kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Regio De Vallei;
 2. geen zienswijzen indienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2022 van de Regio De Vallei.