Besluitenlijst 2 november 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 26 oktober 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Schriftelijke vragen fractie Burger Initiatief (B&D/Klein)

Besluit:

Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad van de fractie van Burger Initiatief, betreffende meldingen door BOA’s op basis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

3. Notitie Informatieverstrekking en Openbaarheid 2021

Besluit:

 1. De Notitie Informatieverstrekking en Openbaarheid 2021 ter vervanging van de Notitie Informatieverstrekking 2009 vaststellen door het college en de burgemeester als bestuursorganen en
 2. Aan de raad voorstellen de genoemde Notitie als bestuursorgaan vast te stellen.

4. Voorstel over principetoezegging uitbreiding garagebedrijf aan de Essenerweg 78 en Laageinderweg 7 en 9 in Kootwijkerbroek (RO-BOU)

Besluit:

 1. Het oorspronkelijke besluit medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitbreiding van het garagebedrijf aan de Essenerweg 78 en Laageinderweg 7en 9 in Kootwijkerbroek te herbevestigen;
 2. In afwijking van het functieveranderingsbeleid geen sloopmeters te eisen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Laageinderweg 7 en 9;
 3. Hiervoor de geldende bestemmingsplannen te herzien;
 4. Het bijgevoegde memo op grond van artikel 11, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur aan te merken als niet openbaar.

5. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Lange Zuiderweg Vlll (RO-Vee)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan ‘Lange Zuiderweg Vlll’ met planidentificatie NL.IMRO.0203.1641-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan ‘Lange Zuiderweg Vlll’ geen exploitatieplan vast te stellen.

6. Activatie middelen duurzaamheid

Besluit:

1. De reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de uitvoering van de taken op het gebied van energie en duurzaamheid te activeren.

7. Benoeming leden hoofd stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing 2022

Besluit:

Voor het hoofd-en centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025:

 • Voorzitter: de heer J.J. Luteijn
 • Lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer I. Bakker
 • Leden:
  • de heer A. Komdeur
  • mevrouw B. van Rooij-Jansen
  • de heer P. van Beek
 • Plaatsvervangende leden:
  • de heer G.A. Hardeman

8. Raadsvoorstel over projectafwijkingsbesluit voor de bouw van een agrarische loods aan de Heetkamperweg 21 in Stroe.

Besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel.

9. Subsidiëring extra inzet Gezins- en Thuiscoaching als gevolg van coronacrisis (SOC-Kra)

Besluit:

 1. Icare en Elan Barneveld resp. € 12.000 en € 17.875 toe te kennen voor extra inzet Gezins- en Thuiscoaching als gevolg van de coronacrisis.
 2. Dit besluit ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

10. Verordening Nadeelcompensatie Barneveld(RO-Eid)

Besluit:

 • De "Verordening nadeelcompensatie Barneveld" vast te stellen;
 • Dat deze verordening in werking treedt op een nader door het college te bepalen datum;
 • De “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011” blijft geldig voor aanvragen die onder het overgangsrecht vallen.

11. Voorstel betreffende grondoverdracht bij de prinses Beatrixschool in de Glind

Besluit:

 1. In te stemmen met de overdracht van een stuk grond aan de Hervormde gemeente Barneveld achter de prinses Beatrixschool in de Glind.

12. Groeiplan

Besluit:

 1. Instemmen met het voorliggende groeiplan.
 2. Instemmen met beschikbaar stellen (middels begroting 2022) van 1.000.000 euro budget.