Besluitenlijst 19 april 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 12 april 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststellen wijzigingsplan "Postweg VI" in De Glind - Ro Blo

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Postweg VI van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1680-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan Postweg VI geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Evaluatie evenementen stimuleringsbeleid

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde evaluatie naar de pilot van het evenementenstimuleringsbeleid.
 2. Te besluiten om een vervolg te geven aan de pilot in 2022.
 3. De functie van relatiemanager evenementen te verbreden naar relatiemanager detailhandel en leisure (evenementen, detailhandel, horeca, recreatie & toerisme en markten) en het structureel maken van de functie af te wegen bij de implementatie van het groeiplan voor de organisatie.
 4. De financiële consequenties van beslispunt 3 inclusief het structureel maken van het evenementenstimuleringsbudget van € 25.000 per jaar ter afweging in brengen bij de begrotingsvoorstellen 2023.
 5. Dit besluit en de evaluatie van het evenementenstimuleringsbeleid ter kennisname van de raad te brengen middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de raad.

4. Evaluatie implementatie vroegsignalering van schulden 2021 SOC-Lee

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde ‘Evaluatie implementatie vroegsignalering van schulden Barneveld 2021’
 2. Deze evaluatie aan te bieden aan de gemeenteraad via Rubriek B.

5. Onderzoek sporthal Terbroek (V&I-BEE)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Te onderzoeken of het right to challenge principe haalbaar is bij de bouw van een sporthal in Terschuur met het budget van een gymzaal.
 2. Ten behoeve van dit onderzoek een plan te maken voor het hele gebied waarbij de oude locaties van de Zaaier en gymzaal Sanderstraat verwerkt worden.
 3. Een deel van het krediet wat reeds beschikbaar is voor de bouw van een nieuwe gymzaal in te zetten voor dit onderzoek.
 4. In te stemmen met de onderzoeksopdracht.

6. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Kootwijkerdijk V, partiële herziening Buitengebied 2012” in Kootwijk (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

7. Voorstel over gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan "Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012" - Ro Blo

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

8. Voorstel over mogelijkheid coördinatieregeling beschikbaar maken Wielweg 44 te Zwartebroek (RO-Cei)

Besluit:

 1. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren bij een op 21 juli 2020 gedane principetoezegging voor het perceel Wielweg 44 te Zwartebroek.

9. Voorstel over principetoezegging Puurveenseweg 4 en 4-01 Kootwijkerbroek (RO-Vee)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk te maken aan de Puurveenseweg 4 en 4-01 in Kootwijkerbroek;
 2. De op hetzelfde perceel aanwezige voormalige noodwoning aan te aanduiden of te bestemmen;
 3. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

10. Voorstel over vaststellen wijzigingsplan Putterweg V in Garderen- Ro Blo

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Putterweg V van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1665-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan Putterweg V geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Putterweg V van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1665-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan Putterweg V geen exploitatieplan vast te stellen.

11. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Oude Essenerweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Kootwijkerbroek (RO-Sta)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Oude Essenerweg II” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1682-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Oude Essenerweg II” geen exploitatieplan vast te stellen.

12. Netwerkcongestie

Besluit:

 1. Kennis nemen van de memo Krapte op het netwerk
 2. De memo ter kennisname aan te bieden aan de raad

13. Programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst de Vallei (RO-Hoe)

Besluit:

 1. De programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2022 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 aan de raad aan te bieden;
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022;
 3. De raad voor te stellen om de extra bijdrage van € 153.000, die uit de ontwerpbegroting 2023 voortvloeit, structureel mee te nemen in de kadernota en de programmabegroting;
 4. De raad voor te stellen om de restitutie van € 63.000 uit het jaarresultaat 2021 vrij te laten vallen in het resultaat 2022.