Besluitenlijst 18 oktober 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 11 oktober 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Jaarrekening BIZ Briellaerd

Besluit:

Conform de uitvoeringsovereenkomst gesloten met de stichting BIZ Briellaerd in te stemmen met de financiële verantwoording van stichting BIZ Briellaerd over 2020, het definitief vaststellen van het subsidie 2020 en het restant subsidie uit te betalen

3. Uitspraak rechtbank over geur

Besluit:

In ter stemmen met de antwoorden op vragen van de fractie Lokaal Belang over de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over geuroverlast.

4. Voorstel over principetoezegging gedeeltelijke functieverandering voor de percelen Bijschoterweg 16, Ravenweg 15, Stoutenburgerweg 23 en Van Amerongenweg 3 (RO-Vel)

Besluit: 

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om gedeeltelijke functieverandering mogelijk te maken op de percelen Bijschoterweg 16 in Voorthuizen, Ravenweg 15 in Stroe, Stoutenburgerweg 23 in Terschuur en Van Amerongenweg 3 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

5. Voorstel over principetoezegging Kootwijkerdijk 4 en 4a in Kootwijkerbroek (Ro-blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een perceel te splitsen en functieverandering naar een niet- agrarisch bedrijf en de verzelfstandiging van een hoveniersbedrijf mogelijk te maken aan de Kootwijkerdijk 4 en 4a in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;

6. Voorstel over principetoezegging voor het Smidsplein 9-11 in Voorthuizen (Ro-blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de realisatie van tien appartementen mogelijk te maken aan het Smidsplein in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

7. Verstedelijkingsakkoord Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Besluit:

In te stemmen met het concept van het Verstedelijkingsakkoord Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (hierna: ‘akkoord’ en ‘verstedelijkingsstrategie’), waarbij het volgende aandachtspunt wordt meegegeven:

 1.  De aansturing van de verstedelijkingsopgave, rapportage en monitoring. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dit niet zwaar op te tuigen en hierover als Regio en Rijk ook hetzelfde beeld te hebben.
 2. De bestuurlijke vertegenwoordigers van Regio Foodvalley (wethouder L. Meijer, Ede en wethouder E. Stroobosscher, Veenendaal) in het Bestuurlijk Overleg Verstedelijkingsstrategie te mandateren om tijdens BO Verstedelijkingsstrategie van 20 oktober 2022 namens de regiogemeenten van Regio Foodvalley tot een akkoordtekst te komen en hen daarbij bovengenoemd aandachtpunt mee te geven.
 3. De voorzitter van de verstedelijkingsstrategie (burgemeester C.F. van Eert van Rheden) te machtigen om namens de regio op 10 november 2022 het akkoord te sluiten.
 4. De raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief vanuit de Regio Foodvalley.
 5. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet juncto artikel 5.1., eerste lid, onder c en tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage Concept Verstedelijkingsakkoord voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (met daarin als bijlage het Verstedelijkingsprogramma 2023) bij dit voorstel.
 6. De ingevolge beslispunt 5 opgelegde geheimhouding op te heffen op 15 november 2022.

8. Minima-effectrapportage gemeente Barneveld 2022 (MER 2022) (SOC - SO)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de 'minima-effectrapportage gemeente Barneveld 2022' (MER 2022). (bijlage 1)
 2. De conclusies en aanbevelingen in de MER 2022 te onderschrijven.
 3. Dit besluit inclusief bijlage ter kennisgeving aan te bieden aan de raad (via rubriek B).

9. Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) en Dorps- en Buurthuizen OZB-verhoging

Besluit:

In te stemmen met:

 1. de tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB voor sport- en muziekverenigingen met eigen vastgoed en de zelfstandige Dorps- en Buurthuizen in de gemeente Barneveld voor 2022 en 2023;
 2. de totale jaarlijkse kosten van in totaal € 9.000,-;
 3. de verwerking van de kosten voor 2022 in de post onvoorzien en deze te verwerken in de jaarverslaggeving. Voor 2023 de kosten opnemen in de 1e tussenrapportage;
 4. De regeling in het 4e kwartaal van 2023 te evalueren.

10. Voorstel vaststellen wijzigingsplan "Wielweg III" voor de Wielweg 44 (RO-Eid)

Besluit:

 1. het wijzigingsplan “Wielweg III” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1696-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het wijzigingsplan “Wielweg III” geen exploitatieplan vast te stellen.

11. Raadsvoorstel verlengen BIZ Briellaerd

Besluit:

Middels het bijgevoegde raadsvoorstel de raad voorstellen om de Verordening bedrijveninvesteringszone de Briellaerd 2012 – 2027 vast te stellen ten einde de verlenging van de BIZ op de Briellaerd mogelijk te maken.

12. Clientervaringsonderzoek Wmo 2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het clientervaringsonderzoek Wmo over 2021.
 2. De raad informeren via rubriek B.

13. Uitkomsten Septembercirculaire 2022

Besluit:

 1. De raad bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2023 te informeren over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2022 en de structurele effecten van de Tweede Tussenrapportage;
 2. De raad via een raadsvoorstel te vragen akkoord te gaan met de eerste begrotingswijziging 2023 en verder, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2022 en de Tweede Tussenrapportage 2022.

14. Subsidieregeling en kwaliteitskader peuteropvang (SOC/EIJ)

Besluit:

 • de Subsidieregeling peuteropvang gemeente Barneveld vast te stellen.
 • het Kwaliteitskader peuteropvang 2023 gemeente Barneveld vast te stellen.

15. Memo sturing en prioritering programma duurzaamheid

Besluit:

1. Kennisnemen van de memo over de sturing en prioritering van het programma duurzaamheid

16. Impuls armoedebestrijding

Besluit:

 1. In te stemmen met voorgestelde maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid, vooruitlopend op vaststelling van de Tweede Tussenrapportage 2022 in de Raad.
 2. De Raad vragen in te stemmen met een wijziging van de individuele inkomenstoeslag voor belanghebbenden met een inkomen van 101 tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm, waarbij voor het jaar 2022 het recht 100% bedraagt (in afwijking van artikel 26, tweede lid, van de Participatieverordening gemeente Barneveld).
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde budget in 2022 en 2023 van naar verwachting € 2,1 miljoen en dit te dekken uit het te verwachten voorlopig resultaat 2022 zoals opgenomen in de Tweede Tussenrapportage 2022.
 4. In te stemmen om voor dit doel een bestemmingsreserve Armoede Impuls in te laten stellen waarin het resterende benodigde budget uit 2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt gestort.