Besluitenlijst 18 mei 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 11 mei 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake Flying Bikes (RO-Wag)

Besluit

In te stemmen met de bijgaande concept-beantwoording van raadsvragen d.d. 7 april jl. van de fractie van de VVD.

3. Afwijking inkoopprocedure KCC- en telefoniefunctionaliteit (BDV-GIJ)

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een enkelvoudig onderhandse (in plaats van een meervoudig onderhandse) aanbestedingsprocedure voor upgrade, beheer en onderhoud van de huidige functionaliteit voor het KCC en de telefooncentrale.
 2. Akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst hiervoor met de huidige leverancier NTT voor de duur van 2 jaar met een optie tot verlengen van 1 x 1 jaar, mits de prijs en voorwaarden marktconform zijn.

4. Raadsvoorstel over weigering verzoek om herziening bestemmingsplan Oude Barnevelderweg 5 (De Beeldentuin) in Garderen (RO-Vel)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

5. Ondersteuning functioneel beheer team Belastingen (BV-Hor)

Besluit

 1. In afwijking van de voorgeschreven inkoopprocedure zoals vermeld in het gemeentelijk inkoopbeleid de ondersteuning functioneel beheer Belastingen te verlengen en één op één te gunnen t/m 31 december 2021, met de mogelijkheid van verlengingen per 3 maanden tot de grens van € 214.000 exclusief BTW.

6. Wegsleepverordening en nadere regels (B&D-Roe)

Besluit

 1. De raad voor te stellen de gewijzigde Wegsleepverordening gemeente Barneveld vast te stellen;
 2. De nadere regels behorende bij de gewijzigde Wegsleepverordening vast te stellen.

7. Straatnaamgeving Koningsdreef

Besluit

Aan de nieuwe openbare ruimte in Garderen nabij de Koningsweg de naam 'Koningsdreef' toe te kennen.

8. Subsidievaststelling Poultry Expertise Centre 2016 -2019

Besluit

 1. De subsidie voor het Projectplan Poultry Expertise Centre/Kenniscampus/kenniscampus Barneveld 2016-2019 vast te stellen op € 100.000,-;
 2. Onder aftrek van het betaalde voorschot van € 80.000,- een bedrag van € 20.000,- betaalbaar te stellen.

9. Voorstel over principetoezegging functieverandering Den Akker 2 Voorthuizen (RO-Eid)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om transformatie van ‘Bedrijf - Niet agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het realiseren van een woning op het perceel Den Akker 2 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

10. Subsidieaanvraag ValleiDialoog (SOC - Olt)

Besluit

 1. De subsidieaanvraag van de Valleidialoog d.d. 5 maart 2021 af te wijzen, conform bijgevoegde brief.
 2. Dit besluit inclusief brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad (via rubriek B).

11. Vaststellingsovereenkomst met belastingdienst inzake VPB grondexploitaties

Besluit

 1. Instemmen met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst inzake de vennootschapsbelastingplicht en fiscale behandeling van het grondbedrijf per 1-1-2016, waaronder de fiscale openingsbalans per 1-1-2016;
 2. De heer W. Wieringa, gemeentesecretaris van de gemeente Barneveld, te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst;
 3. Te besluiten dat de bijlagen van dit voorstel gelet op artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wob niet-openbaar zijn.

12. Jaarverslag team jz 2020 (B&D-Roel)

Besluit

 1. de bijgevoegde publieksversie van het Jaarverslag inzake klachten, Wob-verzoeken, aansprakelijkstellingen en bezwaren 2020 vast te stellen;
 2. de publieksversie van het jaarverslag 2020 ter kennisname aan de Raad sturen via de Lijst ingekomen stukken, rubriek B;
 3.  van de bijgevoegde niet-publieksversie van het jaarverslag 2020 kennisnemen en alleen deze versie van het jaarverslag aanmerken als niet-openbaar in de zin van artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

13. Proces warmtevisie 1.0 en warmtebronnen

Besluit

 1. De memo 'Proces Warmtevisie 1.0 en warmtebronnen' en deze ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.