Besluitenlijst 17 mei 2022

1. Besluitenlijst 10 mei 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Aanwijzingsbesluit DPG van de GGD als toezichthouder Wmo 2015 (SD/EIJ)

Besluit:

 1. De Directeur Publieke Gezondheid van de VGGM/GGD aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 Wmo 2015;
 2. Aan de Directeur Publieke Gezondheid van de VGGM/GGD de bevoegdheid te mandateren om op grond van artikel 6.1 van de Wmo 2015 medewerkers, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, aan te wijzen als toezichthouder krachtens de Wmo 2015;
 3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt, en onder intrekking van het aanwijzingsbesluit van 25 juni 2015.

3. Beantwoording vragen SGP over vrachtverkeer Garderen

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan SGP conform bijgevoegde conceptbrief.

4. Deelname Digitaal Aanvragen Rijbewijzen

Besluit:

Instemmen met deelname aan Digitaal Aanvragen Rijbewijzen en burgemeester brief aan de directie van de RDW laten ondertekenen.

5. Raadsvragen van de fractie van LB inzake de Cornelia Bewaarschool en de omliggende gebouwen in Barneveld-Centrum (RO-Hoe)

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

6. Straatnaamgeving Wulperveld

Besluit:

 1. Aan de nieuwe openbare ruimten in Stroe de volgende namen toe te kennen;
 • Pinksterbloem
 • Herderstasje
 • Teunisbloem

7. Voorstel over principetoezegging bouw woning, Oude Appelseweg, ten zuiden van 2B in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning mogelijk te maken ten zuiden van de Oude Appelseweg 2B in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

8. Voorstel over principetoezegging Groote Elstweg ong. in Voorthuizen (RO-Goe)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een nieuw gemeenschapsgebouw en 39 appartementen/studio’s mogelijk te maken aan de Groote Elstweg ong. in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

9. Voorstel over principetoezegging Stroeërweg 35 in Stroe (RO-Vee)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering naar wonen mogelijk te maken aan de Stroeërweg 35 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;

10. Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-2021 (RO-BLE)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-2021
 2. Dit besluit en de MPG ter kennisname (via rubriek B) aan te bieden aan de raad