Besluitenlijst 17 augustus 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 10 augustus 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2020

Besluit:

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Regiodeal Foodvalley 2020;
  2. Deze voortgangsrapportage ter informatie ter verstrekken aan de raad.

3. Nieuwe gedragscode Wet Natuurbescherming in werking

Besluit:

  1. Kennis te nemen van de brief van RVO over het in werking treden van de nieuwe gedragscode Soortbescherming Gemeenten, waarmee de gemeentelijke gedragscode komt te vervallen per 1 juli 2021.
  2. De gedragscode Wet Natuurbescherming voor Gemeenten van toepassing verklaren op de gemeentelijke taken.