Besluitenlijst 16 november 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 9 november 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. De Burgt (RO-Rek)

Besluit:

In te stemmen met de bijgevoegde concept brief ter beantwoording van de door de CDA fractie gestelde vragen.

3. Voorstel over principetoezegging bouw drie seniorenwoningen op het perceel ten noorden van de Kerkweg 20 in Kootwijkerbroek (RO-Wij)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van drie seniorenwoningen op het perceel ten noorden van de Kerkweg 20 in Kootwijkerbroek mogelijk te maken;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

4. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Kruipad 10 in Garderen (RO-Kui)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van oktober 2021 in de zaak Kruipad 10 in Garderen;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Kruipad 10 toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

5. Voorstel betreffende aanwijzen en beëdigen mevrouw J. Ederveen als leerplichtambtenaar

Besluit:

 1. Te benoemen mevrouw J. Ederveen als leerplichtambtenaar als bedoeld in artikel 16, eerste lid, Leerplichtwet 1969;
 2. Te beëdigen door de burgemeester (verklaring en belofte van zuivering), mevrouw J. Ederveen, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, Leerplichtwet 1969 en artikel 9 Leerplichtregeling 1995.

6. Toepassing hardheidsclausule Huisvestingsverordening

Besluit:

Voorrang verlenen bij het zoeken naar vervangende woonruimte op basis van het toepassen van de hardheidsclausule van de Huisvestingsverordening.

7. SVN Actualisatie deelnemersovereenkomst 2022

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst 2022 van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;
 2. Volmacht te verlenen aan wethouder D. Dorrestijn voor de ondertekening van de overeenkomst.

8. Schriftelijke vragen CDA fietsveiligheid Kootwijk

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan het CDA conform bijgevoegde conceptbrief.

9. Regionaal Actieprogramma Wonen 2021-2024 Foodvalley

Besluit:

In te stemmen met het ter kennisneming toesturen van de Raadsinformatiebrief regio Foodvalley (zie bijlage) naar de gemeenteraad.

10. Intrekken vergoedingsregeling VOG voor vrijwilligers - SOC/AvdG

Besluit:

Intrekken van de vergoedingsregeling VOG voor vrijwilligers.

11. Benoeming leden gemeentelijke adviescommissie (RO-MER).

Besluit:

Twee leden opnieuw benoemen als lid van de monumentencommissie voor een periode van in principe een jaar.

12. Beantwoording vragen LB over energiearmoede

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie Lokaal Belang conform bijgevoegde brief.
 2. De brief met beantwoording van de vragen ter kennisneming sturen aan de raad.

13. Bijstelling budgetten concern 2021

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Instemmen met de voorgestelde financiële wijzigingen;
 2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 6.898.665 (voordelig);
 3. Het saldo te verrekenen met het jaarresultaat van 2021;
 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

14. Budgetbijstelling Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO-Mel)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Instemmen met de voorgestelde financiële wijzigingen;
 2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 2.119.263 (voordelig);
 3. Het saldo te verrekenen met het jaarresultaat van 2021;
 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

15. CV budgetbijstelling V&I 2021

Besluit:

Instemmen met:

 1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
 2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 88.448 (voordelig);
 3. Het saldo te verrekenen met de algemene reserve;
 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

16. BDV-LEE Budgetbijstelling afdeling Bedrijfsvoering 2021

Besluit:

 1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
 2. Per saldo de begrote baten en lasten van Bedrijfsvoering bij te stellen met incidenteel € 3.593.000 (nadelig);
 3. Het saldo te verrekenen met het jaarresultaat van 2021;
 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

17. 4e Jeugdrapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 (periode: januari-augustus 2021) (SOC-Ess)

Besluit:

 1. 1Kennis te nemen van de analyse op hoofdlijnen en het eindrapport van de visitatiecommissie (inclusief bestuurlijke reactie).
 2. In te stemmen met de 4e jeugdrapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 (periode: januari-augustus 2021)
 3. De gemeenteraad te informeren (rubriek B) en de rapportage als bijlage mee te zenden.

18. Beantwoording vragen Pro'98 en Lokaal Belang over vaccinatiebus Kootwijkerbroek (SOC-Top)

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van vragen van Pro'98 en Lokaal Belang over de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek conform bijgaande brieven.

19. Bijzondere baten

Besluit:

In te stemmen met het opnemen van de bijzondere baten in de eerstvolgende maandrapportage.